Saltar al contingut principal

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSÍCAS

L'article 59 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022 introduïx les següents modificacions en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobreu la Renda de no Residents i sobreu el Patrimoni, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2022, i vigència indefinida:

 • Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

  Es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.

  Assegurances privades que cobrisquen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència:

  El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacen primes a favor d'un mateix contribuent, incloses les del propi contribuent, no podran excedir 1.500 euros anuals (amb anterioritat el límit era de 2000 euros anuals).

  Límit màxim conjunt

  Com a límit màxim conjunt per a les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social, s'aplicarà la menor de les quantitats següents:

  1. El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

  2. 1.500 euros anuals (amb anterioritat el límit era 2000 euros).

   A partir d'1 de gener de 2022, este límit s'incrementarà en 8.500 euros, sempre que tal incremente provinga de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix intrument de previsió social (mateix pla de pensions, pla de previsió social empresarial, mutualitat de previsió social, etc.) al que s'han realitzat les contribucions empresarials, per un import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial (amb anterioritat el límit era de 8.000 euros i l'increment havia de provindre exclusivament de contribucions empresarials).

   Les quantitats aportades per l'empresa que deriven d'una decisió del treballador tindran la consideració d'aportacions del treballador.

   Les aportacions pròpies que l'empresari individual realitze a plans de pensions de treball o mutualitats de previsió social, de què, al seu torn, siga promotor i partícip o mutualista, així com les que realitze a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels que, al seu torn, siga prenedor i assegurat, es consideraran com contribucions empresarials, a l'efecte del còmput d'este límit.

   A més, es manté el límit de 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa, que ja existia amb anterioritat.

L'article 60 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022 introduïx les següents modificacions en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobreu la Renda de no Residents i sobreu el Patrimoni, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2022, i vigència indefinida:

 • Pròrroga dels límits excloents del mètode d'estimació objectiva.

  Es prorroguen per a l'exercici 2022 els límits quantitatius que es vénen aplicant en exercicis anteriors i que delimiten l'àmbit d'aplicació de mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació d'este mètode, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

  Per tant, les magnituds excloents de caràcter general seran per a l'exercici 2022 les següents:

  • Volum d'ingressos l'any immediatament anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, existisca o no obligació d'expedir factura. Les operacions en les que existisca obligació d'expedir factura quan el destinatari siga empresari, no podran superar 125.000 euros.

  • Volum d'ingressos per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.

  • Volum de compres en béns i servicis l'any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

L'article 61 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022 introduïx les següents modificacions en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2022, i amb vigència indefinida:

 • Modificació de l'article 30 de la Llei 27/2014, de l'impost sobre societats, “Quota íntegra i quota líquida”.

  Es modifica l'article 30 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per l'article 61 Un de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022, introduint un apartat 2 en l'article 30 que establix que sobre la quota íntegra s'aplicaran les bonificacions i deduccions que procedisquen previstes en la normativa de l'Impost donant lloc a la quota líquida del mateix que, en cap cas, podrà ser negativa.

 • Regulació d'una tributació mínima per a determinats contribuents.

  S'afegix un nou article 30 bis en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per l'article 61. Dos de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022:

  Tributació mínima:

  Els contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu o que tributen en el règim de consolidació fiscal regulat en el Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014, independentment del seu import net del volum de negoci, la quota líquida no podrà ser inferior al resultat d'aplicar el 15 per cent a la base imposable, minorada o incrementada, si escau i segons corresponga, per les quantitats derivades de l'article 105 de la Llei 27/2014 i minorada en la Reserva per Inversions regulada en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias. Esta quota tindrà el caràcter de quota líquida mínima.

  No s'aplicarà la quota líquida mínima als contribuents que tributen als tipus de gravamen prevists en els apartats 3, 4 i 5 de l'article 29 de la Llei 27/2014 ni a les entitats de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari.

  Per als contribuents que tributen al tipus del 15 per cent segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 27/2014, per ser entitats de nova creació, la quota líquida mínima serà el 10 per cent de la base imposable, segons l'indicat anteriorment, i el 18 per cent si es tracta d'entitats que tributen al tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'apartat 6 de l'article 29 de la Llei 27/2014.

  En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no podrà ser inferior al resultat d'aplicar el 60 per cent a la quota íntegra calculada d'acord amb el que disposa la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

  Les entitats de la Zona Especial Canària, la base imposable positiva sobre la qual s'aplique el percentatge no inclourà la part de la mateixa corresponent a les operacions realitzades material i efectivament en l'àmbit geogràfic d'esta Zona que tribute al tipus de gravamen especial regulat en l'article 43 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.

  Regles per a la determinació de la quota líquida mínima:

  En primer lloc, es minorarà la quota íntegra en l'import de les bonificacions que siguen aplicables, incloses les regulades en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, i en l'import de la deducció prevista en l'article 38 bis de la Llei 27/2014.

  En segon lloc, s'aplicaran les deduccions per doble imposició regulades en els articles 31, 32, 100 i disposició transitòria vint-i-tresena de la Llei 27/2014, respectant els límits que resulten d'aplicació en cada cas.

  Si conseqüència de les operacions anteriors:

  • Resulta una quantia inferior a la quota líquida mínima calculada segons el que és assenyalat en els paràgrafs anteriors, aquella quantia tindrà, com a excepció , la consideració de quota líquida mínima.

  • Resulta una quantia superior a l'import de la quota líquida mínima calculada segons el que és assenyalat en els paràgrafs anteriors, s'aplicaran els restants deduccions que resulten procedents, amb els límits aplicables en cada cas, fins l'import d'esta quota líquida mínima.

  Les deduccions import del qual es determine d'acord amb el que disposa la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias, i en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, s'aplicaran, respectant els seus propis límits, encara que la quota líquida resultant siga inferior a l'esmentada quota líquida mínima.

  Les quantitats no deduïdes per aplicació de les regles anteriors podran deduir-se durant els períodes impositius següents d'acord amb la normativa aplicable en cada cas.

 • Modificació de l'article 41 de la Llei 27/2014, de l'impost sobre societats, “Deducció de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats”.

  Es modifica l'article 41 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per l'article 61.Tres de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022, incorporant en l'últim paràgraf el concepte de quota líquida mínima a l'establir que quan la suma de les retencions a compte, els ingressos a compte i els pagaments fraccionats superen l'import de la quota líquida de l'Impost o, si escau, de la quota líquida mínima, l'Administració tributària procedirà a retornar, d'ofici, l'excés.

 • Modificació del Règim Especial d'Entitats dedicades a l'arrendament d'habitatge.

  Es modifica l'apartat 1 de l'article 49 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per l'article 61.Quatre de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022, establint que tindrà una bonificació del 40 per cent (amb anterioritat la bonificació era del 85 per cent) la part de quota íntegra que corresponga a les rendes derivades de l'arrendament d'habitatges que complisquen els requisits per a l'aplicació d'este règim.

 • Modificació del Règim Especial de Consolidació fiscal.

  Es modifica l'apartat 1 de l'article 71 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per l'article 61.Quint de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022, assenyalant que la quota íntegra del grup fiscal es minorarà en l'import de les deduccions i bonificacions previstes en els Capítols II, III i IV del Títol VI de la Llei 27/2014, així com qualsevol altra deducció que poguera resultar d'aplicació, donant lloc a la quota líquida del mateix, matisant, que, en cap cas, podrà ser negativa.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

L'article 62 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022 introduïx la següent modificació en el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les Tarifes i la Instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'entrada en vigor d'esta Llei i vigència indefinida:

 • S'afegix un nou grup 863 en l'agrupació 86 de la secció segona de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques.

  Grup 863. Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.

  Quota de: 115 euros.

  La Nota d'este Grup disposa que, els subjectes passius classificats en este grup estan facultats per a l'obtenció, tractament, interpretació i difusió d'informacions o continguts a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual, digital o gràfic, així com per a l'assessorament i execució de plans de comunicació institucional o corporativa.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

L'article 63 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022 introduïx per als establiments permanents les següents modificacions en el TRLIRNR, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2022 i vigència indefinida:

 • Modificació dels apartats 4, 5 i 6 de l'article 19. “Quota íntegra i quota líquida”.

  Es modifiquen els apartats 4, 5 i 6 de l'article 19 del TRLIRNR, en el mateix sentit que la modificació de l'article 30 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

  En concret, s'establix que en la quota íntegra es podran aplicar les bonificacions i deduccions que procedisquen previstes en la normativa de l'impost sobre societats, donant lloc a la quota líquida de l'impost que, en cap cas, podrà ser negativa.

  Serà deduïble de la quota líquida l'import de les retencions, dels ingressos a compte i dels pagaments fraccionats.

  En conseqüència, amb estos canvis, en l'apartat 6 es fa referència expressa a la quota líquida de l'Impost per a indicar que quan les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats efectivament realitzats superen la quota líquida de l'impost, l'Administració tributària procedirà tornar d'ofici l'excés, de conformitat amb el que estableix l'article 127 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

 • S'afegix una nova disposició addicional dècima. Tributació Mínima.

  En esta nova disposició addicional decima del TRLIRNR s'establix que a l'efecte del que disposa l'article 19 del TRLIRNR, per a determinar el deute tributari de l'impost, resultarà d'aplicació la tributació mínima establida en l'article 30 bis de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

L'article 64 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022, amb efectes des de l'1 de gener de 2022 i vigència indefinida, modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (LIVA).

 • Límits per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'exercici 2022.

  Amb esta modificació s'estén a 2022 l'increment a 250.000 euros de la magnitud de 150.000 euros establit en la disposició transitòria tretzena de la LIVA, a l'efecte de determinats límits d'exclusió del Règim Simplificat i del Règim de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  En relació amb el Règim Simplificat s'establix per a 2022 el límit d'exclusió de 250.000 euros de volum d'ingressos l'any immediatament anterior per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, realitzades pel subjecte passiu. Igualment s'establix el límit d'exclusió de 250.000 euros per a les adquisicions i importacions de béns i servicis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l'immobilitzat, realitzades l'any immediatament anterior pel subjecte passiu.

  En relació amb el Règim de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'establix per a 2022 el límit d'exclusió de 250.000 euros per a les adquisicions i importacions de béns i servicis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l'immobilitzat, realitzades l'any immediatament anterior pel subjecte passiu.

Ley 22/2021, de 28 de diciembre,

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.