Saltar al contingut principal

Marques fiscals per a begudes derivades.Model 517

S'ha publicat l'Ordre HAC/626/2020, de 6 de juliol, per la que es modifica l'Ordre HAC/1271/2019, de 9 de desembre, per la que s'aproven les normes de desenvolupament del disposat a l'article 26 del Reglament dels Impostos Especials, aprovat per Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol, sobre marques fiscals previstes per a begudes derivades.

Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre,

por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.