Saltar al contingut principal

Nous models per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei General Tributària

S'ha publicat en el BOE l'Ordre HAC/530/2020, que aprova els models  770 "Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei General Tributària i 771 "Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei General Tributària.
La norma entrarà en vigor als deu dies de la seua publicació en el BOE.

Orden HAC/530/2020, de 3 de junio,

por la que se desarrolla la disposición final décima de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aprueban los modelos 770, "Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria" y 771 "Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.