Saltar al contingut principal

Declaració de la Renda i del Patrimoni, exercici 2022

S'ha publicat l'Ordre HFP/310/2023, de 28 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'IRPF i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2022, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'establixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'IRPF, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans electrònics.

Orden HFP/310/2023, de 28 de marzo,

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2022, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos.