Saltar al contingut principal

S'aproven els models de declaració de l'IRPF i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2019, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos

Ordre HAC/253/2020, de 3 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2019, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'establixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans telemàtics o telefònics.

Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo,

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.