Saltar al contingut principal

Se suspenen els terminis administratius a causa de l'estat d'alarma però no s'interrompen els terminis per a la presentació de declaraciós i autoliquidacions tributàries

El 14 de març de va publicar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que establix:

Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s'adoptaren.

No obstant això, la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s'establixen al Reial Decret que declara l'estat d'alarma, no serà d'aplicació als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, els terminis per a la presentació de declaraciós i autoliquidacions tributàries

  • Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo,

    por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

  • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,

    por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.