Saltar al contingut principal

Avise sobre l'entrada en vigor dels articles 29.2.j) i 201.bis de la Llei General Tributària.Pendent de desenvolupament reglamentari

El proper 11 d'octubre de 2021 entraran en vigor els articles 29.2.j) i 201.bis de la Llei General Tributària, introduïts per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (Disposició final setena de la Llei 11/2021).

El article 29.2.j) establix “l'obligació, per part dels productors, comercialitzadors i usuaris, que els sistemes i programes informàtics o electrònics que suporten els processos comptables, de facturació o de gestió dels qui desenvolupen activitats econòmiques, garantisquen la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quede la deguda anotació en els sistemes mateixos.”

Este article afig que “Reglamentàriament es podran establir especificacions tècniques que hagen de reunir els esmentats sistemes i programes, així com l'obligació que els mateixos estiguen degudament certificats i utilitzen formats estàndard per a la seua llegibilitat”.

El desenvolupament reglamentari esmentat a l'article 29.2.j) està actualment en curs pel que la manera de complimentar les obligacions establides a l'esmentat article encara no està completament definida i caldrà esperar que el Reglament establisca els requisits que han de complir els sistemes i programes informàtics o electrònics així com, en el seu cas, la manera de certificar-los.


Per tant, cal esperar al desenvolupament reglamentari per a conéixer amb detall els requisits que han de complir els programes i sistemes informàtics, així com, en el seu cas, la forma de certificació o acreditació que es complixen els esmentats requisits.


El article 201.bis regula les infraccions per fabricació, producció, comercialització i tinença de sistemes informàtics que no complisquen les especificacions exigides per la normativa aplicable.

El apartat 1 definix com a infracció tributària greu la fabricació, producció i comercialització de sistemes i programes informàtics o electrònics que:

a) permeten portar comptabilitats diferents en els termes de l'article 200.1.d) d'esta Llei;

b) permeten no reflectir, totalment o parcialment, l'anotació de transaccions realitzades;

c) permeten registrar transaccions diferents a les anotacions realitzades;

d) permeten alterar transaccions ja registrades incomplint la normativa aplicable;

e) no complisquen amb les especificacions tècniques que garantisquen la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, així com la seua llegibilitat per part dels òrgans competents de l'Administració Tributària, en els termes de l'article 29.2.j) d'esta Llei;

f) no se certifiquen, estant obligats a això per disposició reglamentària, els sistemes fabricats, produïts o comercialitzats


Les lletres a), b), c) i d) seran de directa aplicació a partir de l'11 d'octubre de 2021.

Les lletres e) i f) exigixen explícitament un desenvolupament reglamentari.Per tant, no seran d'aplicació fins que l'esmentat Reglament siga aprovat i entre en vigor.


El apartat 2 de l'article 201.bis es referix a la tinença pels usuaris de sistemes i programes informàtics o electrònics que no s'ajusten a l'establit a l'article 29.2.j) d'esta Llei, quan els mateixos no estiguen degudament certificats havent d'estar-ho per disposició reglamentària o quan s'hagen alterat o modificat els dispositius certificats.


Per tant, fins que no es produïsca el desenvolupament reglamentari de la certificació a què al·ludix este apartat, els usuaris no podran ser sancionats per incompliment d'este article.