Saltar al contingut principal

Avís sobre els terminis de presentació del model 179 – Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics

L'Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny,  ha aprovat el model 179,  “Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics”. Esta declaració informativa té el seu origen en l'aprovació de l'article 54.ter Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

Amb l'aprovació d'esta declaració es restablix l'obligació que prèviament havia sigut anul·lada pel Tribunal Suprem (sentencia número 1106/2020).

La nova obligació d'informació afecta a les cessions d'habitatges amb finalitats turístics que es produïsquen a partir del dia 26 de juny de 2021, i en la mesura en què la intermediació en estes cessions s'haja produït a partir d'aquella data.

Periodicitat i Terminis de presentació del model 179

El model 179 té una PERIODICITAT TRIMESTRAL,  havent de presentar-se durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

No obstant això, el  termini de presentació de la declaració informativa corresponent als dies de cessió  durant el 2n trimestre de 2021 (del 26 al 30 de juny de 2021), ha de presentar-se  en el mateix termini previst per a la declaració corresponent al 3r trimestre de 2021: de l'1 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

Enllaç presentació

En l'enllaç següent pot accedir-se al tràmit de presentació de la declaració informativa. Existix tant un formulari web com també la possibilitat d'utilitzar un servici web per a la seua presentació.

Model 179. Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics