Saltar al contingut principal

Reglament de control de les embarcacions pneumàtiques i semirígides

En el BOE de 22 de setembre s'ha publicat el Reial decret 807/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de control de les embarcacions pneumàtiques i semirígides a les que es referixen les lletres f), g), h) i i) de l'apartat 3 de l'article únic del Reial decret-llei 16/2018, de 26 d'octubre, pel qual s'adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades, i pel qual es modifica el Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, pel qual es regula el Sistema de registres administratius de suport a l'Administració de Justícia.

Real Decreto 807/2021, de 21 de septiembre,

por el que se aprueba el Reglamento de control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas a las que se refieren las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación a las embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.