Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.4. Aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat

Les aportacions realitzades a Plans de Pensions, Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans de Previsió Social Empresarial i assegurances que cobreixin exclusivament la situació de dependència a favor de persones amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100 (o contribuents de la qual incapacitat hagi estat declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau), psíquic igual o superior al 33 per 100 podran ser objecte de reducció en la base imposable.

Podran efectuar aportacions tant la pròpia persona amb discapacitat partícip com les persones que tinguin amb el mateix una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, així com el cònjuge o aquells que el tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment. En aquests últims supòsits, les persones amb discapacitat hauran de ser designades beneficiàries de manera única i irrevocable per a qualsevol contingència. No obstant això, la contingència de defunció de la persona amb discapacitat podrà generar dret a prestacions de viduïtat, orfandat o a favor dels qui hagin realitzat aportacions a favor del discapacitat en proporció a l'aportació d'aquests.

Aquestes aportacions no estaran subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

LÍMIT MÀXIM DE REDUCCIÓ

Les aportacions realitzades podran ser objecte de reducció en la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb els següents límits màxims:

  • Aportacions realitzades per la persona amb discapacitat

    Les aportacions anuals realitzades per les persones amb discapacitat partícips podran reduir la base imposable amb el límit de 24.250 euros anuals.

    Quan hagin existit contribucions imputades pel promotor al règim especial de discapacitats, en la casella corresponent apareixeran les imputades al contribuent en l'exercici 2018 i que el programa traslladarà des de la finestra de rendiments de treball. emplenada en la pàgina 4.

  • Aportacions realitzades per parents o tutors del discapacitat

    Les aportacions anuals màximes realitzades per persones diferents de la persona amb discapacitat partícip a favor d'aquest, podran reduir la base imposable dels qui les efectuïn amb el límit de 10.000 euros anuals. Això sens perjudici de les aportacions que puguin realitzar als seus propis sistemes de previsió social, d'acord amb les condicions i límits establerts amb caràcter general.

LÍMIT CONJUNT

El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que realitzin aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat, incloses les seves pròpies aportacions, no podrà excedir 24.250 euros anuals.

A aquests efectes, quan concorrin diverses aportacions a favor de la persona amb discapacitat, hauran de ser objecte de reducció, en primer lloc, les aportacions realitzades per la pròpia persona amb discapacitat i només si les mateixes no assolissin el límit de 24.250 euros assenyalat, podran ser objecte de reducció les aportacions realitzades per unes altres persones a favor seu en la base imposable d'aquestes, de forma proporcional, sense que en cap cas el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que realitzan aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat pugui excedir 24.250 euros.

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ EN ELS CINC EXERCICIS SEGÜENTS

Els partícips, mutualistes o assegurats podran sol·licitar que les quantitats aportades, amb inclusió si escau, de les contribucions del promotor que els haguessin estat imputades, que no hagin pogut ser objecte de reducció en la base imposable per insuficiència de la mateixa, el siguin en els cinc exercicis següents.

El programa traslladarà les aportacions i contribucions no aplicades a l'apartat corresponent de l'Annex c2