Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.7. Pensions compensatòries al cònjuge i anualitats per aliments

La base imposable podrà reduir-se en l'import de les pensions compensatòries a favor del cònjuge i de les anualitats per aliments, a excepció de les fixades a favor dels fills del contribuent, satisfetes ambdues per decisió judicial. 

Emplenament

S'ha de consignar obligatòriament el NIF de la persona que rep la pensió compensatòria o l'anualitat per aliments, i també les quantitats pagades en l'exercici.

Si la persona que rep la pensió compensatòria o l'anualitat per aliments no resideix a Espanya i no té NIF espanyol, haurà de reflectir el número d'identificació que tingui al país de residència

BENEFICIARIS DEL PATRIMONI PROTEGIT (art.2 LLEI 41/2003)

  1. El patrimoni protegit de les persones amb discapacitat tindrà com a beneficiari, exclusivament, a la persona en interès del qual es constitueixi, que serà el seu titular.

  2. Als efectes d'aquesta llei únicament tindran la consideració de persones amb discapacitat:

    • Les afectades per una discapacidadpsíquica igual o superior al 33 per cent.

    • Les afectades per una discapacidadfísica o sensorial igual o superior al 65 per cent.

  3. El grau de discapacidadse acreditarà mitjançant certificat expedit conforme a l'establert reglamentàriament o per resolució judicial ferm.