Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.8. Determinació de la base liquidable general

La base liquidable general estarà constituïda pel resultat de practicar en la part general de la base imposable les reduccions següents, ja exposades en els apartats anteriors:

 1. Per tributació conjunta.

 2. Per aportacions a sistemes de previsió social. Règim general.

 3. Per aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge.

 4. Per aportacions a sistemes de previsió social a favor de persones amb discapacitat.

 5. Per aportacions a la mutualitat d'esportistes professionals.

 6. Per aportacions als patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

 7. Per pensions compensatòries i anualitats per aliments.

Important: La base liquidable general no podrà resultar negativa com a conseqüència d'aquestes reduccions.

COMPENSACIONS

 • BASES LIQUIDABLES GENERALS NEGATIVES DE 2014 a 2017.

  Si el contribuent tingués bases liquidables generals negatives pendents de compensar dels exercicis 2014 a 2017, podrà compensar-les amb la base imposable general d'aquest exercici. Per això haurà de consignar-les en l'apartat"J." Base liquidable general i base liquidable de l'estalvi. Determinació de la base liquidable general" casella 0500 de la pàgina 15 de la declaració. El desglossament de les compensacions pendents a compensar per a exercicis futurs es reflectirà en l'Annex C3

  La compensació haurà d'efectuar-se en la quantia màxima que permeti la casella 0501.