Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.4.Retencions i altres pagaments a compte

En general, les retencions i ingressos a compte es reflecteixen en els apartats corresponents a les rendes d'on procedeixen;com poden ser les retencions i ingressos a compte per l'arrendament d'immobles urbans que constitueixin una activitat econòmica i per rendiments d'activitats econòmiques (professionals i determinades activitats econòmiques), els pagaments fraccionats de les activitats econòmiques, han de reflectir-se en l'apartat "Càlcul de l'Impost i Resultat de la declaració.Retencions i altres pagaments a compte" (pàgina 17 de la declaració).

Obligacions del retenidor (art. 105.1 Rgl.)

El retenidor o obligat a ingressar a compte haurà d'expedir a favor del contribuent certificació acreditativa de les retencions practicades o dels ingressos a compte efectuats, així com de les restants dades que s'han d'incloure en el resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF (model 190).

L'esmentada certificació s'haurà de posar a disposició del contribuent anteriorment a l'obertura del termini de comunicació o de declaració per l'Impost.

Conseqüències del canvi de residència a territori espanyol

Quan una persona no resident canviï la seva residència a territori espanyol i adquireixi per aquesta raó la condició de contribuent pl'IRPF, tindran la consideració de pagaments a compte d'aquest impost les retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents practicades durant el període impositiu en què es produeixi el canvi de residència (art. 99.8 Llei).

Els treballadors per compte aliè que no siguin contribuents per aquest Impost, però que vagin a adquirir l'esmentada condició com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol, podran comunicar a l'Administració tributària l'esmentada circumstància, deixant constància de la data d'entrada a l'esmentat territori, als exclusius efectes que el pagador dels rendiments del treball els consideri com a contribuents per aquest Impost.D'acord amb el procediment reglamentari, l'Administració tributària expedirà un document acreditatiu als treballadors que així ho sol·licitin en el qual constés la data a partir de la qual les retencions i ingressos a compte es practicaran per aquest Impost.

 • ARRENDAMENTS D'IMMOBLES URBANS:retencions i ingressos a compte

  Es consignarà a la casella 0599 la suma de les retencions i ingressos a compte suportats sobre els rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans derivats d'una activitat econòmica.Les retencions i ingressos a compte derivats de l'arrendament d'immobles urbans que es qualifiquin com a rendiments del capital immobiliari no hauran d'incloure's en aquesta casella sinó a la finestra de captura de dades dels rendiments de capital immobiliari i el programa traslladarà el seu import a la casella 0598.

 • ACTIVITATS ECONÒMIQUES:retencions i ingressos a compte

  Es consignarà en cada apartat dels rendiments, en ingressos íntegros,de les retencions i ingressos a compte efectuats sobre els ingressos íntegres procedents de l'exercici d'activitats professionals o d'activitats econòmiques, i el programa traslladarà la suma de les esmentades retencions a la casella 0561.

 • ACTIVITATS ECONÒMIQUES:pagaments fraccionats

  Es farà constar a la casella 0599 l'import dels pagaments fraccionats relatius al conjunt de les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, realitzats en els models 130 i 131 pels quatre trimestres de l'exercici 2018.

 • QUOTES DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

  Quan una persona no resident canviï la seva residència a territori espanyol i adquireixi per aquesta raó la condició de contribuent pl'IRPF a l'exercici 2018, consignarà a la casella 0605 les quotes satisfetes de l'Impost sobre la Renda de No Residents meritades durant l'esmentat període impositiu (art. 79.d) Llei).

 • RETENCIONS A COMPTE EN VIRTUT DE L'ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVA 2003/48/CE DEL CONSELL (casella 0606)

  Tindran la consideració de pagaments a compte les retencions a compte efectivament practicades en virtut del disposat a l'article 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consell, de 3 de juny de 2003, en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos.