Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.2.Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

Els contribuents podran deduir-se el 30 per cent de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació, podent a més de l'aportació temporal al capital, aportar els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de l'entitat en la qual inverteixen en els termes que estableixi l'acord d'inversió entre el contribuent i l'entitat.

IMPORTANT:La deducció només resultarà d'aplicació respecte de les accions o participacions subscrites a partir del 29 de setembre de 2013 (data d'entrada en vigor de la Llei 14/2013)

La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals i estarà formada pel valor d'adquisició de les accions o participacions subscrites.

No formaran part de la deducció:

 1. L'import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte estalvi- empresa, en la mesura que l'esmentat saldo hagués estat objecte de deducció.

 2. Quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions, quan es practiqui alguna de les deduccions establertes per la seva respectiva Comunitat Autònoma a l'exercici de les seves competències en l'IRPF.

Requisits de l'entitat:

 1. L'entitat ha de tenir la forma de societat anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima Laboral o Societat de Responsabilitat Limitada Laboral, i no estar admesa a negociació a cap mercat organitzat.Aquest requisit s'haurà de complir durant tots els anys de tinença de l'acció o participació.

 2. Haurà d'exercir una activitat econòmica que expliqui amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de la mateixa.En particular, no podrà tenir per activitat la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, en cap dels períodes impositius de l'entitat conclosos anteriorment a la transmissió de la participació.

 3. L'import de la xifra dels fons propis de l'entitat no podrà ser superior a 400.000 euros en l'inici del període impositiu de la mateixa en què el contribuent adquireixi les accions o participacions.

  Quan l'entitat formi part d'un grup de societats, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import dels fons propis es referirà al conjunt d'entitats pertanyents a l'esmentat grup.

Condicions per poder practicar la deducció:

 1. Les accions o participacions en l'entitat hauran d'adquirir-se pel contribuent bé en el moment de la constitució d'aquella o mitjançant ampliació de capital efectuada en els tres anys següents a l'esmentada constitució i romandre en el seu patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.

 2. La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la qual posseeixin en la mateixa entitat el seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, no pot ser, durant cap dia dels anys naturals de tinença de la participació, superior al 40 per cent del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 3. Que no es tracti d'accions o participacions en una entitat a través de la qual s'exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat.

 4. No formarà part de la base de la deducció l'import de les accions o participacions adquirides amb el saldo de comptes estalvi empresa en la mesura que l'esmentat saldo hagués estat objecte de deducció.Tingui's en compte que la deducció per comptes estalvi empresa ha estat suprimida a partir de l'1 de gener de 2015.

Quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l'aplicació de l'exempció prevista en l'apartat 2 de l'art. 38 de la Llei, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites, la part de la reinversió que excedeixi de l'import total obtingut en la transmissió d'aquelles.En cap cas no es podrà practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin l'esmentada quantia.

Per a la pràctica de la deducció serà necessari obtenir una certificació expedida per l'entitat indicant el compliment per l'entitat dels requisits assenyalats anteriorment per a l'entitat en el període impositiu en què s'adquireixin les accions o participacions.

Emplenament:

A la finestra de captura de dades s'haurà de reflectir, fins i tot per a dues entitats:

 1. 1-L'import total de la inversió en accions o participacions amb el límit de 60.000 euros per al conjunt d'inversions.

  2-El NIF de l'entitat.