Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.3. Deducció per lloguer de l'habitatge habitual (aplicable només per a contractes d'arrendament celebrats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, si la base imposable és inferior a 24.107,20 euros anuals)

IMPORTANT: Només donarà dret a aplicar aquesta  deducció  per a contribuents amb contractes d'arrendament celebrats amb anterioritat a 1 de gener de 2015.

Per això resultarà necessari que el contribuent hagués tingut dret a la deducció per lloguer d'habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes per aquest concepte, en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 de gener de 2015, havent de, a més, mantenir en vigor el contracte d'arrendament.

Els contribuents que tinguin una base imposable inferior a 24.107,20 euros anuals podran deduir el 10,05 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual.

Nota: La base imposable haurà de ser inferior a 24.107,20 euros tant en tributació individual com en tributació conjunta.

BASE MÀXIMA DE DEDUCCIÓ:

  • Base imposable igual o inferior a 17.707,20 euros anuals: 9.040 euros anuals.

  • Base imposable entre 17.707,20 i 24.107,20 euros anuals: 9.040 euros - {1,4125 x (B.I - 17.707,20) }.

B.I = Base imposable

Emplenament

En la finestra de captura de dades de l'Annex A1 hauran de reflectir-se les següents dades (el programa té capacitat per incloure fins a dos arrendaments diferents:

  • Les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel lloguer de l'habitatge habitual amb el límit de 9.040 euros.

  • El NIF de l'arrendador.

  • Si l'arrendador no resideix a Espanya i no té NIF espanyol, haurà de reflectir en la tercera casella el número d'identificació que tingui al país de residència.