Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.3.Deducció per lloguer de l'habitatge habitual (aplicable només per a contractes d'arrendament subscrits anteriorment a 1 de gener de 2015, si la base imposable és inferior a 24.107,20 euros anuals)

IMPORTANT:Només donarà dret a aplicar aquesta deducció per a contribuents amb contractes d'arrendament subscrits anteriorment a 1 de gener de 2015.

Per a això resultarà necessari que el contribuent hagués tingut dret a la deducció per lloguer d'habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes per l'esmentat concepte, en un període impositiu meritat anteriorment a 1 de gener de 2015, havent, a més, de mantenir en vigor el contracte d'arrendament.

Els contribuents que en tinguin una base imposable inferior a 24.107,20 euros anuals podran deduir el 10,05 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual.

Nota:La base imposable haurà de ser inferior a 24.107,20 euros tant en tributació individual com en tributació conjunta.

BASE MÀXIMA DE DEDUCCIÓ:

  • Base imposable igual o inferior a 17.707,20 euros anuals:9.040 euros anuals.

  • Base imposable entre 17.707,20 i 24.107,20 euros anuals:9.040 euros - {1,4125 x ( B.I - 17.707,20) }.

B.I = Base Imposable

Emplenament

A la finestra de captura de dades de l'Annex A1 s'hauran de reflectir les següents dades (el programa té capacitat per incloure fins a dos arrendaments diferents:

  • Les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer de l'habitatge habitual amb el límit de 9.040 euros.

  • El NIF del llogater.

  • Si el llogater no resideix a Espanya i no té NIF espanyol, haurà de reflectir a la tercera casella el número d'identificació que tingui al país de residència.