Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.5. Deduccions per inversions i despeses d'interès cultural

DEDUCCIÓ PER ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC ESPANYOL I DE LES CIUTATS, CONJUNTS I BÉNS DEL PATRIMONI MUNDIAL

Tindran dret a una deducció en la quota del 15 per 100 de l'import de les inversions i les despeses que realitzin per a:

 1. L'adquisició de béns del Patrimoni Històric Espanyol, realitzada fora del territori espanyol per a la seva introducció dins aquest territori, sempre que els béns siguin declarats d'interès cultural o inclosos en l'Inventari General de Béns Mobles en el termini d'un any des de la seva introducció i romanguin en territori espanyol i dins el patrimoni del titular durant com a mínim quatre anys.

  La base d'aquesta deducció serà la valoració efectuada per la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de béns de l'Històric Espanyol.

 2. La conservació, reparació, restauració, difusió i exposició dels béns de la seva propietat que estiguin declarats d'interès cultural conforme a la normativa del Patrimoni Històric de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, sempre que es compleixin les exigències establertes en aquesta normativa, en particular respecte dels deures de visita i exposició pública d'aquests béns.

 3. La rehabilitació d'edificis, el manteniment i reparació de les seves teulades i façanes, així com la millora d'infraestructures de la seva propietat situats en l'entorn que sigui objecte de protecció de les ciutats espanyoles o dels conjunts arquitectònics, arqueològics, naturals o paisatgístics i dels béns declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO situades a Espanya.

La base d'aquesta deducció no podrà excedir el 10 per 100 de la base liquidable del contribuent (Art. 69 Llei).

CIUTATS, CONJUNTS I BÉNS DECLARATS PATRIMONI MUNDIAL (D.A. quinzena i Annex Llei 49/2002)

Als efectes de l'aplicació de la deducció, la relació de ciutats i conjunts arquitectònics, arqueològics, naturals o paisatgístics i béns declarats Patrimoni Mundial per la Unesco situades a Espanya es pot localitzar en el següent enllaç de la pàgina web de la Unesco:

portal.unesco.org/és/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

ENTITATS I INSTITUCIONS PREVISTES EN LA LLEI 49/2002

Originen dret a deducció les donacions a favor de les següents entitats previstes en la Llei 49/2002, de 23 de novembre:

 • Les entitats sense fins lucratius a les que sigui d'aplicació el règim fiscal del Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, sempre que persegueixin fins d'interès general i compleixin la resta dels requisits i condicions previstes en l'article 3 de l'esmentada Llei. És a dir:

  • Les fundacions;

  • Les associacions declarades d'utilitat pública;

  • Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, sempre que tinguin alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els dos tipus d'entitats ja esmentades;

  • Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el Registre de Fundacions;

  • Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d'àmbit autonòmic integrades en aquelles, el comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.

  • Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els punts anteriors.

 • L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l'Estat i les entitats autònomes de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes.

 • Les Universitats Públiques i els Col·legis Majors adscrits a les mateixes.

 • L'Institut Cervantes, el Institut Ramon Llull i les altres institucions amb finalitats anàlegs de les Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia.

 • La Creu Roja Espanyola i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols. (D. A cinquena)

 • L'Obra Pía dels Santos Llocs. (D.A. sisena)

 • El Museu Nacional del Prado.

 • Els consorcis de la Casa d'Amèrica, Casa Àsia, "Institut europeu de la Mediterrània" i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. (D.A. setena).

 • Les Fundacions d'entitats religioses, sempre que hagin optat per aplicar el règim establert en aquesta Llei i certifiquin la seva inscripció en el Registre d'Entitats Religioses. (D.A. vuitena).

 • Les entitats de l'Església Catòlica establertes en els articles IV i V de l'acord sobre Afers Econòmics entre l'Estat espanyol i la Santa Seu, i les igualment existents en els acords de cooperació de l'Estat espanyol amb unes altres esglésies, confessions i comunitats religioses. (D.A. novena).

 • L'Institut d'Espanya i les Reals Acadèmies integrades en el mateix, i les institucions de les Comunitats Autònomes que tinguin fins anàlegs als de la Real Academia Española.

DONACIONS A LES ENTITATS I INSTITUCIONS PREVISTES EN LA LLEI 49/2002

Donaran dret a deducció els següents donatius, donacions i aportacions irrevocables, purs i simples, realitzats a favor de les entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002, amb les següents condicions:

 1. DONATIUS QUE DONEN DRET A DEDUCCIÓ (Art. 17 i 18 Llei 49/2002)

  TIPUS de donació

  DONACIONS

  BASE DE DEDUCCIÓ

  Dinerària Donatiu dinerari El seu import
  Quotes d'afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació aquesta o futura. El seu import
  De béns Béns del Patrimoni Històric Espanyol, inscrits en el Registre General de béns d'interès cultural o inclosos en l'inventari general regulat en la llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol. La valoració efectuada per la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació.
  Béns culturals de qualitat garantida a favor d'entitats que persegueixin entre els seus fins la realització d'activitats museístiques i el foment del patrimoni històric artístic. La valoració efectuada per la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació
  Altres béns El valor comptable que tinguessin en el moment de la transmissió i, si no, el valor determinat conforme a les normes de l'impost sobre el patrimoni.
  De drets Constitució d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles, realitzada sense contraprestació. L'import anual que resulti d'aplicar, a cadascun dels períodes impositius de durada de l'usdefruit, el 2 per 100 al valor cadastral, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que correspongui de cada període impositiu.
  Constitució d'un dret real d'usdefruit sobre valors, realitzada sense contraprestació. L'import anual dels dividends o interessos percebuts per l'usufructuari a cadascun dels períodes impositius de durada de l'usdefruit.

  Constitució d'un dret real d'usdefruit sobre uns altres béns i drets, realitzada sense contraprestació.

  L'import anual resultant d'aplicar l'interès legal dels diners de cada exercici al valor de l'usdefruit determinat en el moment de la seva constitució conforme a les normes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  Donació d'uns altres drets El valor comptable que tinguessin en el moment de la transmissió i, si no, el valor determinat conforme a les normes de l'impost sobre el patrimoni.

  El valor determinat d'acord amb el que recull la columna "Base de deducció" tindrà com a límit màxim el valor normal de mercat del bé o dret transmès en el moment de la seva transmissió.

 2. PERCENTATGE DE DEDUCCIÓ (Art. 19 Llei 49/2002)

  El contribuent tindrà dret a deduir un 25 per 100 de la base de deducció determinada d'acord amb el que recull l'apartat anterior.

  La llei de pressupostos generals de l’Estat podrà establir una relació d'activitats prioritàries de mecenatge, podent elevar en cinc punts percentuals, com a màxim, els percentatges i límits d'aquesta deducció.

  En aquest exercici les activitats recollides com a activitats i programes prioritaris de mecenatge portaran una deducció del 30 per 100.

JUSTIFICACIÓ DELS DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS DEDUÏBLES (Art. 24 Llei 49/2002)

Per tenir dret a les deduccions per donatius a les entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, mitjançant certificació expedida per l'entitat donatària en la que es faci constar el següent:

 1. NIF i dades d'identificació personal del donant.

 2. NIF i dades d'identificació de l'entitat donatària.

 3. Menció expressa de què l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en l'article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

 4. Data i import del donatiu quan aquest sigui dinerari.

 5. Document públic o un altre document autèntic que acrediti l'entrega del bé donat quan no es tracti de donatius en diners.

 6. Destinació que l'entitat donatària donarà a fi donat en el compliment de la seva finalitat específica.

 7. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, sens perjudici del que estableixen les normes imperatives civils que regulen la revocació de donacions.

  En el cas de revocació de la donació per algun dels supòsits establerts al Codi civil, el donant ingressarà les quotes corresponents a les deduccions aplicades gaudides durant el període impositiu en què aquesta revocació es produeixi, sens perjudici dels interessos de demora que siguin procedents.

ACTIVITATS I PROGRAMES PRIORITARIS DE MECENATGE

Les activitats prioritàries de mecenatge establerts per a l'any 2018, són les següents:

 1. Les dutes a terme per l'Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans audiovisuals.

 2. La promoció i la difusió de les llengües oficials dels diferents territoris de l'Estat espanyol dutes a terme per les corresponents institucions de les Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia.

 3. La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen en l'Annex VIII de la Llei 22/2013 de pressupostos generals de l’Estat, així com les activitats i béns que s'incloguin, previ acord entre el Ministeri de Cultura i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, en el programa de digitalització, conservació, catalogació, difusió i explotació dels elements del Patrimoni Històric Espanyol «patrimoni.és» al que es refereix l'article 75 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social.

 4. Els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques.

 5. Els projectes i actuacions de les Administracions públiques dedicades a la promoció de la Societat de la Informació i, en particular, aquells que tinguin per objecte la prestació dels serveis públics per mitjà dels serveis informàtics i telemàtics a través d'Internet.

 6. La investigació en les Instal·lacions Científiques que, a aquest efecte, es relacionen en l'Annex XI de la Llei 22/2013.

 7. La investigació, desenvolupament i innovació en els àmbits de les nanotecnologies, la salut, la genòmica, la proteòmica i l'energia, i en entorns d'excel·lència internacional, realitzats per les entitats que, a aquests efectes, es reconeguin pel Ministeri d'Economia i Hisenda, a proposta del Ministeri de Ciència i Innovació.

 8. El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la innovació, dutes a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia

 9. Els programes dirigits a la lluita contra la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes.