Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.7 Deducció unitats familiars Estats membres de la Unió Europea

Amb efectes des d'1 de gener 2018 s'introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d'aquells contribuents els restants membres de la unitat familiar dels quals resideixin en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, la qual cosa els impedeix de presentar declaració conjunta.Mitjançant aquesta deducció s'equipara la quota a pagar a la qual hagués estat suportada en el cas del qual tots els membres de la unitat familiar haguessin estat ressents fiscals a Espanya.


Així, els contribuents podran deduir de la quota íntegra que correspongui a la seva declaració individual el resultat de les següents operacions:
1.Se sumen les següents quantitats:
- Les quotes íntegres estatal i autonòmica minorades en les deduccions previstes als articles 67 i 77 de la LIRPF dels membres de la unitat familiar contribuents pl'IRPF.
- Les quotes per l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponents a les rendes obtingudes en territori espanyol en aquell mateix període impositiu per la resta de membres de la unitat familiar.

2.Es determina la quota líquida total que hagués resultat d'haver pogut optar per tributar conjuntament amb la resta de membres de la unitat familiar.Per a l'esmentat càlcul es tindran en compte per a cada font de renda, la part de les rendes positives dels membres no residents integrats de la unitat familiar que excedeixin de les rendes negatives.


3.Es restarà de la quantia obtinguda en l'apartat 1 la quota a què es refereix l'apartat 2.Quan l'esmentada diferència es negativa, la quantitat a computar serà zero.


4.Es deduirà de la quota íntegra estatal i autonòmica, una vegada efectuades les deduccions previstes als articles 67 i 77 de la LIRPF, quantia prevista en l'apartat 3.

     a. A aquests efectes, es minorarà la quota íntegra estatal en la proporció que representin les quotes de l'IRNR respecte de la quantia total prevista en l'apartat 1, i la resta minorarà la quota íntegra estatal i autonòmica per parts iguals.
     b. Quan siguin alguns els contribuents pl'IRPF integrats a la unitat familiar, aquesta minoració s'efectuarà de forma proporcional a les respectives quotes íntegres, una vegada efectuada les deduccions previstes als articles 67 i 77 de la LIRPF, de cada un d'ells.

No resultarà d'aplicació aquesta deducció quan algun dels membres de la unitat familiar:
-  Hauria optat per tributar en el règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol (article 93 de la LIRPF).
-  Hauria optat per tributar en el règim previst per a contribuents residents en altres Estats membres de la Unió Europea a l'article 46 del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents.
-  No disposi de número d'identificació fiscal.

Emplenament:

Ens haurà d'indicar les quantitats satisfetes per l'Impost sobre la Renda dels no residents per les rendes otenidas en territori espanyol pels membres que pertanyin a la unitat familiar i siguin no residents.

 de la deducció, i reflectirà aquesta, si té dret a ella, a les caselles 0565 i 0566.