Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.9.Deducció unitats familiars Estats membres de la Unió Europea

És una deducció sobre la quota establerta per a aquells contribuents que no poden presentar declaració conjunta en residir els restants membres de la unitat familiar en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.Mitjançant aquesta deducció s'equipara la quota a pagar a la qual hagués estat suportada en el cas del qual tots els membres de la unitat familiar haguessin estat ressents fiscals a Espanya.

S'aplicarà per aquells contribuents que compleixin les següents condicions:

 • Que formin part d'una de les modalitats d'unitats familiars.

 • Que la unitat familiar estigui formada per contribuents pl'IRPF i per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

 • Que amb l'Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu en qui resideixi qualsevol dels membres de la unitat familiar existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en l'apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.

No s'aplicarà quan algun dels membres de la unitat familiar:

 • Hauria optat per tributar en el règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol (article 93 de la LIRPF).

 • Hauria optat per tributar en el règim previst per a contribuents residents en altres Estats membres de la Unió Europea a l'article 46 del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

 • No disposi de número d'identificació fiscal.

Els contribuents podran deduir-se de la quota íntegra que correspongui a la seva declaració individual el resultat de les següents operacions:

  1. Se sumen les següents quantitats:

   • Les quotes íntegres estatal i autonòmica minorades en les deduccions previstes als articles 67 i 77 de la LIRPF dels membres de la unitat familiar contribuents pl'IRPF.

   • Les quotes per l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponents a les rendes obtingudes en territori espanyol en aquell mateix període impositiu per la resta de membres de la unitat familiar.

  2. Es determina la quota líquida total que hagués resultat d'haver pogut optar per tributar conjuntament amb la resta de membres de la unitat familiar.Per a l'esmentat càlcul es tindran en compte per a cada font de renda, la part de les rendes positives dels membres no residents integrats de la unitat familiar que excedeixin de les rendes negatives.

  3. Es restarà de la quantia obtinguda en l'apartat 1 la quota a què es refereix l'apartat 2.Quan l'esmentada diferència es negativa, la quantitat a computar serà zero.

  4. Es deduirà de la quota íntegra estatal i autonòmica, una vegada efectuades les deduccions previstes als articles 67 i 77 de la LIRPF, quantia prevista en l'apartat 3.

   • A aquests efectes, es minorarà la quota íntegra estatal en la proporció que representin les quotes de l'IRNR respecte de la quantia total prevista en l'apartat 1, i la resta minorarà la quota íntegra estatal i autonòmica per parts iguals.

   • Quan siguin alguns els contribuents pl'IRPF integrats a la unitat familiar, aquesta minoració s'efectuarà de forma proporcional a les respectives quotes íntegres, una vegada efectuada les deduccions previstes als articles 67 i 77 de la LIRPF, de cada un d'ells.

Emplenament

En les dades identificatives dels membres de la unitat familiar que que siguin residents en paises de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i que no siguin contribuents pel IRPF s'assenyalarà la casella habilitada amb aquesta finalitat.

En l'apartat corresponent a aquesta deducció s'indicarà les quantitats satisfetes per l'Impost sobre la Renda dels no residents per les rendes obtingudes en territori espanyol pels membres que pertanyin a la unitat familiar i siguin no residents.

El programa calcularà la deducció, i si té dret a ella, la reflectirà en la caselles corresponents.