Salta al contingut principal

Comunicació per raó de la Deducció del CINEMA (art. 39.7 LIS)

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, ha modificat l'article 39.7 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (LIS) per estendre l'aplicació de les deduccions a què té dret el Productor, regulades en l'article 36.1 i 36.3 de la LIS, al contribuent que participi en el finançament Inversor de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent, quan compleixin determinats requisits.

Per realitzar la comunicació regulada en  art. 39.7 LIS  s'ha creat la gestió "Presentació de comunicació regulada en l'art.39.7 LIS” a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per tal de facilitar que els contribuents que pretenguin acollir-se a la deducció d'aquest article presentin la comunicació prevista en l'article 39.7 de la LIS a l'Administració tributària, indicant que s'adjunta el contracte de finançament i certificació del compliment dels requisits [a’] i [b’] de l'apartat 1 o requisit [a’] de l'apartat 3 de l'article 36, segons correspongui.

Aquesta comunicació ha de presentar-se amb anterioritat a la finalització del període impositiu en què es generi el dret a la deducció.

S'informa de les següents gestions de presentació per a contribuents de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, respectivament: