Salta al contingut principal

Incentius fiscals en l'IRPF als arrendaments d'immobles destinats a habitatge

S'ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, que recull una sèrie d'incentius fiscals aplicables en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques als arrendaments d'immobles destinats a habitatge.

En particular, s'estableix una millora de la regulació de l'IRPF per estimular el lloguer d'habitatge habitual a preus assequibles, a través de la modulació de l'actual reducció del   60 per cent en el rendiment net del lloguer d'habitatge, establint que, en els nous contractes d'arrendament, el percentatge  de reducció serà del   50 %, que podrà incrementar-se fins al 90 per cent, en cas que se signin nous contractes d'arrendament d'habitatge en zones de mercat residencial tensat amb una reducció de com a mínim un  5 per cent sobre el contracte anterior. Aquesta reducció podrà assolir el  70 per cent quan es tracti de la incorporació al mercat d'habitatges destinats al lloguer en zones de mercat residencial tensat i es lloguin a joves d'entre  18 i  35 anys en aquestes àrees, o bé, es tracti d'habitatge assequible incentivada o protegida, arrendada a l'administració pública o entitats del tercer sector o de l'economia social que tinguin la condició d'entitats sense fins lucratius, o acollida a algun programa públic d'habitatge que limiti la renda del lloguer. I, podrà assolir una reducció del   60 per cent sobre el rendiment net quan s'haguessin efectuada obres de rehabilitació en els dos anys.