Salta al contingut principal

Premis sorteig loteria de Nadal

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, sotmet a tributació, a través d'un gravamen especial, entre d'altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La referida norma estableix que els perceptors d'aquests premis, sigui quin sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los l'organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

S'exigirà de forma independent respecte de cada desè, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.

Estaran exempts els premis import íntegre del qual sigui igual o inferior a 40.000 euros. Els premis import íntegre del qual sigui superior a 40.000 euros només tributaran respecte de la part del mateix que excedeixi aquest import.

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l'import del premi que excedeixi la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent.

Així, per exemple un premi de 100.000 €, tributaria al 20% sobre 60.000 € (100.000 - 40.000), per la qual cosa es practicaria una retenció de 12.000 € i es percebrien 88.000 €.

La SELAE haurà de procedir a identificar als guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 40.000 € per desè, independentment de què el premi hagi estat obtingut per un només o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

En el cas de premis compartits (grup d'amics o parents, penyes, confraries...), en què el premi es reparteix entre tots els participants, s'han de distribuir els 40.000 € que estan exempts, entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com a beneficiari únic (o com gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, essent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Els contribuents de l'IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l'abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l'abonament del premi podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre'ls per aplicació d'un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents de l'impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d'incloure, tal com feien abans de l'1 de gener de 2013, l'import del premi entre les rendes del període subjectes a l'impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.