Saltar al contingut principal

Es redueixen els índexs de rendiment net aplicables el 2021 per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals i es modifiquen els índexs correctors per pinsos adquirits a tercers i per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a tal efecte, energia elèctrica

Impost sobre la renda de les persones físiques.

Per al període impositiu 2021:

  • Reducció dels índexs de rendiment net:

    Es redueixen els índexs de rendiment net per a aquelles activitats agrícoles i ramaderes que es van veure afectades per circumstàncies excepcionals en el desenvolupament de la seva activitat i, que determinin el rendiment net d'acord amb el mètode d'estimació objectiva.

  • Índexs correctors:

    Es modifica l'índex corrector per pinsos adquirits a tercers que passa del 0,75 o 0,95 en el cas d'activitats d'explotació intensiva de bestiar porcí del carn i avicultura al 0,5 per a totes les activitats.

    L'índex corrector per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a tal efecte, energia elèctrica serà del 0,75 i s'aplicarà quan els cultius es realitzin, en tot o en part, en terres de regadiu, sempre que el contribuent, o la comunitat de regants en què participi, estiguin inscrits en el registre territorial corresponent a l'oficina gestora d'impostos especials a què es refereix l'article 102.2 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials.

    Quan no sigui possible delimitar l'esmentat rendiment, aquest índex s'aplicarà sobre el resultat de multiplicar el rendiment procedent de tots els cultius pel percentatge que suposi la superfície dels cultius en terres de regadiu que utilitzin, a tal final, energia elèctrica sobre la superfície total de l'explotació agrícola.

Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo,

por la que se reducen para el período impositivo 2021 los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.