Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.4.2.Donatius realitzats a entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

Les quantitats donades a fundacions legalment reconegudes que retin comptes a l'òrgan del protectorat corresponent, així com a associacions declarades d'utilitat pública, no compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge donaran& dret a deducció del 10% sempre que es disposi de justificació.