Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.4.3.Quotes d'afiliació i aportació a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions electorals

Les quotes d'afiliació i les aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors, donen dret a una deducció del 20% sobre les esmentades quotes, amb un límit màxim de 600 euros anuals.

Emplenament

Haurà d'indicar a la casella M les quotes o aportacions amb dret a aquesta deducció.

Límit

La base conjunta de les deduccions per donatius i altres aportacions en les seves diferents modalitats no podrà superar, amb caràcter general, el 10% de la base liquidable de l'exercici.

Malgrat l'anterior, la base de la deducció per donatius, donacions i aportacions destinats a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge podrà assolir el 15 per 100 de la base liquidable de l'exercici.

Part estatal i part autonòmica

Una vegada emplenades les dades d'aquestes deduccions, el programa distingirà la part estatal (50%) i la part autonòmica (50%).