Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.7.2.Per les obres realitzades per a la millora en el consum d'energia primària no renovable

És una deducció en la quota íntegra estatal que podran aplicar, en el període impositiu en què s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, els contribuents que compleixin els següents requisits:

 • Les obres s'han de realitzar a l'habitatge habitual del contribuent o en qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l'habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.

  No obstant això, no dona dret la part de l'obra que es realitzi en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni a la part de l'habitatge afecte a una activitat econòmica.

 • Les obres que donen dret a deducció són aquelles que hagin reduït en almenys un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé, les que aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.

  Aquest extrem s'acreditarà mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l'inici de les avicies (o com a màxim en els dos anys anteriors a l'inici de les obres).

  Els certificats hauran d'haver estat expedits i registrats d'acord amb el disposat al Reial Decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

 • Les quantitats satisfetes han de ser necessàries per a l'execució de les obres, i inclouran els honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d'obres, cost d'execució d'obres o instal·lacions, inversió en equips i materials i altres despeses necessàries per al seu desenvolupament, així com l'emissió dels corresponents certificats d'eficiència energètica.

 • Les quantitats han de ser satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin tals obres, així com a les persones o entitats que expedeixin els esmentats certificats, havent de descomptar aquelles quanties que, en el seu cas, haguessin estat subvencionades a través d'un programa d'ajuts públics o anessin a ser-ho en virtut de resolució definitiva de la concessió de tals ajuts.

  En cap cas, no donaran de dret a practicar deducció les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners de curs legal.

 • Les obres es realitzaran des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.

Base i percentatge de deducció

La base de la deducció són les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 per les obres realitzades amb un màxim de 7.500 € i el percentatge de deducció és el 40%

Àmbit temporal

La deducció s'aplica en el període impositiu en què s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres.El certificat haurà de ser expedit abans de l'1 de gener de 2023.

Incompatibilitats

Aquesta deducció és incompatible respecte a la mateixa obra amb la deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració. Tampoc no resultarà d'aplicació en aquells casos en els quals la millora acreditada i les quanties satisfetes corresponguin a actuacions realitzades en el conjunt de l'edifici i sigui procedent l'aplicació de la deducció per obres realitzades en edificis d'ús predominantment residencial.

Emplenament

Només emplenarà aquest apartat quan, complint els requisits per tenir dret a la deducció, el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres estigui expedit el 2021.

Per a cada immoble seleccionarà la clau corresponent a la situació de l'habitatge i consignarà:la referència cadastral, les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre (sense incloure els costos corresponents a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustible d'origen fòssil), el NIF de les persones o entitats que realitzin les obres, la data del certificat d'eficiència energètica emès abans i després de les obres, el consum d'energia primària no renovable anterior i posterior a les obres i, la lletra de qualificació energètica que tenia abans de la realització de les obres i l'assolit després de les mateixes.

El programa traslladarà les dades a l'Annex A.2 de la declaració.