Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.7.3.Per les obres realitzades en edificis d'ús predominantment residencial

És una deducció en la quota íntegra estatal que podran aplicar, en el període impositiu en què s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, els contribuents que compleixin els següents requisits:

 • Habitatges propietat del contribuent -ubicats en edificis d'ús predominant residencial- i places de garatge i trasters adquirits amb aquestes.No obstant això, no dona de dret la part de l'habitatge afecte a activitats econòmiques.

 • Les obres que donen dret a deducció són aquelles que hagin reduït el consum d'energia primària no renovable, en un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.Aquest extrem s'acreditarà mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l'inici de les avicies (o com a màxim en els dos anys anteriors a l'inici de les obres).

  Els certificats hauran d'haver estat expedits i registrats d'acord amb el disposat al Reial Decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

 • Les quantitats satisfetes han de ser necessàries per a l'execució de les obres, i inclouran els honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d'obres, cost d'execució d'obres o instal·lacions, inversió en equips i materials i altres despeses necessàries per al seu desenvolupament, així com l'emissió dels corresponents certificats d'eficiència energètica.

 • Les quantitats han de ser satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin tals obres, així com a les persones o entitats que expedeixin els esmentats certificats, havent de descomptar aquelles quanties que, en el seu cas, haguessin estat subvencionades a través d'un programa d'ajuts públics o anessin a ser-ho en virtut de resolució definitiva de la concessió de tals ajuts.

  En cap cas, no donaran de dret a practicar deducció les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners de curs legal.

 • Les obres es realitzaran des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

Base i percentatge de deducció

Base anual de la deducció

 • Quan s'hagi expedit el certificat en el període impositiu:les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 fins a l'acabament del període impositiu.

 • Quan el certificat s'hagués expedit en un període impositiu anterior:les quantitats satisfetes l'any.

La base màxima és de 5.000 € anuals.Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir de la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, als quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir de 15.000 euros.

El percentatge de deducció és el 60%.

Àmbit temporal

La deducció es pot aplicar el 2021, el 2022 i el 2023.

No obstant això, és requisit per poder aplicar la deducció que s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres.Aquests certificats hauran de ser expedits abans de l'1 de gener de 2024.

Tractant-se d'obres dutes a terme per una comunitat de propietaris la quantia susceptible de formar la base de la deducció de cada contribuent vindrà determinada pel resultat d'aplicar les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris, el coeficient de participació que tingués en la mateixa.

Incompatibilitats

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració i la deducció per obres per a la millora del consum d'energia primària no renovable quan la millora acreditada i les quanties satisfetes corresponguin a actuacions realitzades en el conjunt de l'edifici.

Emplenament

Només emplenarà aquest apartat quan complint els requisits per tenir dret a la deducció el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres estigui expedit el 2021.

Per a cada inmuebler seleccionarà la clau corresponent a la situació de l'habitatge i consignarà la referència cadastral,  les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre (sense incloure els costos corresponents a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustible d'origen fòssil), el NIF de les persones o entitats que realitzin les obres, la data del certificat d'eficiència energètica emès abans i després de les obres, el consum d'energia primària no renovable anterior i posterior a les obres i la lletra de qualificació energètica que tenia abans de les obres i la que assoleix després de la realització de les mateixes.

El programa traslladarà les dades a l'Annex A.2 de la declaració.