Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Confirmació i presentació de l'esborrany de declaració

Quan el contribuent consideri que l'esborrany de la declaració reflecteix la seva situació tributària a efectes d'aquest impost podrà confirmar-ho i presentar-lo tenint el mateix, en aquest cas, la consideració de declaració del IRPF a tots els efectes.

La confirmació i presentació de l'esborrany de declaració, i la realització de l'ingrés, la sol·licitud de la devolució o la renúncia a la mateixa, s'efectuaran per algun dels següents mitjans:

1.Per mitjans electrònics a través d'Internet a la Seu electrònica de l'Agència

En aquest cas, el contribuent haurà de fer ús d'algun dels sistemes d'identificació següents:certificat electrònic reconegut, sistema Cl@ve PIN o número de referència.Tractant-se de declaracions conjuntes formulades per ambdós cònjuges serà necessari, a més, comunicar el NIF, així com el número de referència o Cl@ve PIN del cònjuge.

El procediment a seguir serà el següent:

a) El declarant s'haurà de connectar amb la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedint al servei de tramitació de l'esborrany/declaració.A continuació, segons quin sigui el resultat d'esborrany de declaració, el contribuent deurà:

 • Si el resultat de l'esborrany de la declaració és a ingressar i no opta per la domiciliació bancària en entitat col·laboradora com a mitjà de pagament de l'import resultant o, en el seu cas, del corresponent al primer termini, el declarant complimentarà o confirmarà, en el seu cas, les opcions de fraccionament del pagament i domiciliació del segon termini, consignarà el Número de Referència Complet (NRC) obtingut després d'efectuar l'ingrés en l'entitat col·laboradora i procedirà a la confirmació i presentació de l'esborrany.

  A aquests efectes, el contribuent podrà obtenir el Número de Referència Complet (NRC) de l'entitat col·laboradora per alguna de les següents vies:

  • De forma directa, bé a les seves oficines o bé a través dels serveis de banca electrònica que aquelles prestin als seus clients.
  • A través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per via electrònica, utilitzant un certificat electrònic reconegut o mitjançant la utilització del sistema Cl@ve PIN).

  En aquest cas, el contribuent també podrà efectuar el pagament a través d'un document per a l'ingrés en entitat col·laboradora, que haurà d'imprimir i procedir a efectuar l'esmentat ingrés.

 • Si el resultat de l'esborrany de la declaració és a ingressar i el contribuent opta per la domiciliació bancària en entitat col·laboradora com a mitjà de pagament de l'import resultant o, en el seu cas, del corresponent al primer termini, haurà d'emplenar o confirmar l'identificador únic del compte, Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) i, en el seu cas, les opcions de fraccionament del pagament i la domiciliació bancària i procedirà a la confirmació i presentació de l'esborrany.
 • Si el resultat de l'esborrany de la declaració és un resultat per retornar o negatiu el declarant haurà, en el seu cas, de complimentar o confirmar l'identificador únic del compte, Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) i procedir a la seva confirmació i presentació.

b) Si la declaració és acceptada, l'Agència Estatal d'Administració Tributària devolveráen pantalla les dades del model de declaració del IRPF corresponent a la declaració presentada, justificant de presentació, validat amb un codi segur de verificació en el qual constarà la data i hora de presentació que el declarant haurà d'imprimir o arxivar i conservar.

Els contribuents també poden accedir a les seves dades fiscals i al resum de l'esborrany dedeclaración a través d'una aplicació per a dispositius mòbils, previ registre en la mateixa, utilitzant algun dels següents sistemes d'identificació establerts en l'apartat anterior (sistema Cl@ve PIN o número de referència).També podran confirmar i presentar l'esborrany de declaració sempre que no hagin de modificar o incloure alguna dada addicional.

2.Per mitjans electrònics a través del telèfon

Mitjançant trucada al número 901 200 345 (accessible també a través del telèfon 91 535 68 13).A tal efecte, el contribuent haurà de comunicar, entre altres dades, el seu Número d'Identificació Fiscal (NIF), el seu nombre de referència, així com el Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN), en el qual desitgi efectuar l'esmentada domiciliació.En cas de declaració conjunta formulada per ambdós cònjuges serà necessari, a més, comunicar el NIF, així com el número de referència del cònjuge.

Realitzada la presentació, l'Agència Estatal d'Administració Tributària tornarà el codi segur de verificació associat a la presentació.

A aquests efectes, per l'Agència Estatal d'Administració Tributària s'adoptaran les mesures de control precises que permetin garantir la identitat dels contribuents que efectuen la comunicació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració.

El contribuent pot obtenir el justificant de la seva presentació accedint a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es, mitjançant l'ús d'algun dels sistemes d'identificació següents:certificat electrònic reconegut, número de referència o sistema Cl@ve PIN, o bé mitjançant el servei de confrontació de documents electrònics de la Seu Electrònica amb el codi segur de verificació que li comunicarà l'operador telefònic.

La via telefònica no podrà utilitzar-se per confirmar l'esborrany de la declaració i dur a terme la seva presentació quan el resultat del mateix sigui a ingressar i el contribuent no opti per la domiciliació bancària en entitat col·laboradora de l'import resultant o, en el seu cas, del corresponent al primer termini.

Nota:tengase en compte la Resolució de 15 de desembre de 2020, del Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la que s'habiliten tràmits i actuacions a través del canal telefònic, mitjançant determinats sistemes d'identificació.

3.Personalment

La confirmació i presentació esborrany de declaració podrà fer-se:

a) El contribuent podrà personar-se a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, prèvia sol·licitud de cita, així com en les habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració i la seva immediata transmissió electrònica.

Ara bé, no podrà confirmar-se l'esborrany de declaració i dur a terme la seva presentació per aquesta via quan el resultat del mateix sigui a ingressar i el contribuent no opti per la domiciliació bancària en entitat col·laboradora de l'import resultant o, en el seu cas, del corresponent al primer termini.

També podran presentar-se d'aquesta forma les declaració del IRPF de cònjuges no separats legalment en les que un d'ells sol·liciti la suspensió de l'ingrés i l'altre manifesti la renúncia al cobrament de la devolució, qualsevol que sigui el resultat final de les seves declaració, a ingressar, per retornar o negatiu.

En aquest cas es lliurarà al contribuent el seu exemplar del “Model 100.Document d'ingrés o devolució de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques” com a justificant de la presentació realitzada o, en el seu cas, el justificant de presentació amb les dades del Model de Declaració del IRPF corresponent a la declaració presentada, validat amb un codi segur de verificació de 16 caràcters en el qual constarà la data i hora de la presentació de la declaració.

b) A les oficines de les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia que hagin subscrit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària un conveni de col·laboració per a la implantació de sistemes de finestreta única tributària, en els termes previstos a l'esmentat conveni.