Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Obtenció de l'esborrany de declaració de l'IRPF i de les dades fiscals

Com s'obté

Tots els contribuents, en els terminis i fent ús d'algun dels sistemes d'identificació que s'indiquen a continuació, podran accedir al seu esborrany i a les seves dades fiscals per mitjans telemàtics a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en el Servei de tramitació de l'esborrany/declaració, des d'on podran confirmar i presentar el mateix o, en el seu cas, modificar-lo, confirmar-lo i presentar-lo.En el supòsit d'obtenció de l'esborrany de declaració per l'opció de tributació conjunta s'haurà de fer constar també el Número d'Identificació Fiscal (NIF) del cònjuge i, en el seu cas, dels restants membres de la unitat familiar que percebin rendes, així com el seu nombre de referència o Cl@ve PIN.

A aquest Servei de tramitació de l'esborrany/declaració es pot accedir a través del portal de l'Agència Tributària a Internet  en https://sede.agenciatributaria.gob.es.

Les dades fiscals de la declaració del IRPF també estaran disponibles a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica  https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedint a través del tràmit de “Dades Fiscals”.

A més, els contribuents també podran accedir a les seves dades fiscals i al resum de l'esborrany de declaració a través d'una aplicació per a dispositius mòbils, previ registre en la mateixa, utilitzant el sistema Cl@ve PIN o el número de referència als quals ens referim en les lletres b) i c) de l'apartat de sistemes d'identificació per a l'accés a l'esborrany i/o les dades fiscals.També podran confirmar i presentar l'esborrany de declaració sempre que no hagin de modificar o incloure alguna dada addicional.

En qualsevol cas, la falta d'obtenció de l'esborrany de declaració o de les dades fiscals no exonerarà el contribuent de la seva obligació de declarar.

Important: tots els contribuents, qualsevol que sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l'exercici (de treball, de capital mobiliari o immobiliari, d'activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda) podran obtenir l'esborrany de la declaració a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració (Renda WEB), després d'aportar, en el seu cas, determinada informació que els serà sol·licitada a l'efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar.

Termini per obtenir l'esborrador i/o de les dades fiscals

Des del 7 d'abril fins al 30 de juny de 2021.

Sistemes d'identificació per a l'accés a l'esborrany i/o les dades fiscals

 1. Certificat electrònic reconegut, emès d'acord a les condicions que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica que resulti admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària segons la normativa vigent en cada moment.
 2. Sistema Cl@ve PIN d'identificació, autenticació i signatura electrònica comuna per a tot el Sector Públic Administratiu Estatal, que permetrà al ciutadà relacionar-se electrònicament amb els serveis públics a través d'una plataforma comuna mitjançant la utilització de claus concertades previ registre com a usuari de la misma.Téngase en compte l'Ordre PRE/1838/2014, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel que s'aprova Cl@ve PIN, la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica mitjançant l'ús de claus concertades (BOE del 10). 

 3. Número de referència prèviament subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Per obtenir el número de referència els contribuents hauran de comunicar el seu Número d'Identificació Fiscal (NIF), la data de caducitat del seu Document Nacional d'Identitat (DNI) ) o el número de suport del seu NIE (NIE), tret d'en el cas que el Document Nacional d'Identitat (DNI) sigui de caràcter permanent (data de caducitat 01/01/9999) en el cas del qual s'haurà de comunicar la data d'expedició o en el cas que sigui un Número d'Identificació Fiscal (NIF) que comenci amb les lletres K, L, M en el qual s'haurà de comunicar la data de naixement.

  A més, s'haurà d'aportar l'import de la casella [0505] de la declaració del IRPF corresponent a l'exercici 2019, “Base Liquidable General sotmesa a gravamen”. tret que es tracti d'un contribuent no declarant l'any immediat anterior, en el cas del qual s'haurà d'aportar un Codi Internacional de Compte Bancari espanyol (IBAN) en el qual figuri el contribuent com titular.

  El número de referència podrà sol·licitar-se per mitjans electrònics a través d'Internet a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o a través del telèfon, mitjançant trucada al número 901 12 12 24 (accessible també a través del telèfon 91 535 73 26).

  També podrà obtenir-lo per mitjans electrònics mitjançant un certificat electrònic reconegut o el sistema Cl@ve PIN, sense necessitat de comunicar la casella [0505].

  L'Agència Estatal d'Administració Tributària adoptarà les mesures de control precises que permetin garantir la identitat de la persona o persones que sol·liciten el número de referència, així com, en el seu cas, la conservació de les dades comunicades.

  L'obtenció d'un número de referència invalida el número de referència anterior que s'hagués sol·licitat, de tal manera que, en cas que s'haguessin sol·licitat diversos números de referència, només serà vàlid i per tant permetrà accedir a l'esborrany o a les dades fiscals, modificar i en el seu cas presentar l'esborrany o la declaració del IRPF, l'últim número de referència sol·licitat.

  Respecte al número de referència vegeu l'apartat primer.3.a) i l'annex I de la Resolució de 17 de novembre de 2011 de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven sistemes d'identificació i autenticació diferents de la signatura electrònica avançada per relacionar-se electrònicament amb l'esmentada Agència Tributària.