Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Rectificació dels errors o omissions patides en declaracions ja presentades

Pot succeir que, una vegada presentada la declaració de l'IRPF, ja consisteixi aquesta en una autoliquidació o en l'esborrany de declaració degudament confirmat, el contribuent adverteixi errors o omissions en les dades declarades. El curs per a la rectificació de tals anomalies és diferent, depenent de què els errors o omissions hagin causat un perjudici a la Hisenda Pública o al propi contribuent.

Errors o omissions en perjudici de la Hisenda Pública

El procediment de regularització de situacions tributàries derivades d'errors o omissions patits en declaracions ja presentades que hagin originat un perjudici a la Hisenda Pública, es comenta en el Capítol 18 en l'apartat"Regularització mitjançant la presentació d'autoliquidació complementària".

Errors o omissions en perjudici del contribuent

Si el contribuent va declarar indegudament alguna renda exempta, va computar imports en quantia superior a la deguda, va oblidar deduir alguna despesa fiscalment admissible o va ometre alguna reducció o deducció a les que tenia dret i, en conseqüència, s'ha produït un perjudici dels seus interessos legítims, podrà sol·licitar la  rectificació d'aquesta autoliquidació  d'acord amb el procediment que es comenta en el Capítol 18.

Es permet sol·licitar la rectificació d'autoliquidació de l'IRPF a través de la pròpia declaració de l'impost, quan el contribuent hagi comès errors o omissions que determinin una major devolució a favor seu o un menor ingrés, podent realitzar-se aquesta sol·licitud de rectificació, per al període impositiu 2020, no només a través de Renda Web sinó també a través dels programes de presentació desenvolupats per tercers.

Important: si el contribuent desitja sol·licitar la rectificació de la seva autoliquidació de l'exercici 2020 haurà de marcar la casella [127] de la declaració. Una vegada marcada, l'autoliquidació fa les funcions d'escrit de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació, d'acord amb el que disposa l'article 67 bis del Reglament de l'IRPF.