Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Constitució de l'usdefruit

USDEFRUIT SOBRE BÉNS IMMOBLES IRPF. Quadre II
Modes de constituir-sePropietari que constitueix l'usdefruitPersona a favor de la que es constitueix l'usdefruit

A favor d'un tercer

Es produeix el desmembrament del ple domini en nua propietat i usdefruit. El propietari cregui “ex novo” el dret d'usdefruit que no existia amb anterioritat per la qual cosa no es transmet, sinó que es constitueix.

A títol onerós

Per actes entre vius (venda per preu)

Rendiments de capital immobiliari (IRPF ):

 • Import que per tots els conceptes li satisfaci la persona a favor de la que es constitueixi el dret.

  Si la persona a favor de la que es constitueixi el dret és el cònjuge o un parent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament, el rendiment net total no podrà ser inferior a la renda imputada derivada d'aquest immoble (article 85 Llei de l'IRPF ).

 • Si constitueix un usdefruit vitalici a favor del tercer es podrà aplicar la reducció del 30% per rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps. [artículo 23.3 de la Llei de l'IRPF i 15.c) de seu Reglamento].

El titular del dret d'usdefruit (i no el nu propietari) és el que té el dret d'ús i gaudi i percep els fruits del bé per la qual cosa a ell s'atribueixen les següents rendes en l'IRPF :

A. Si arrenda o cedeix l'immoble: Rendiments de capital immobiliari.

Per al càlcul del rendiment net de capital immobiliari ha de tenir-se en compte que l'amortització fiscalment deduïble és la que correspongui al dret d'usdefruit [artículo 23.1.b) de la Llei de l'IRPF i 14.3 de seu Reglamento], que serà:

 • Usdefruit temporal: cost d'adquisició entre el núm. d'anys de durada
 • Usdefruit vitalici: 3% del cost d'adquisició satisfet

B. Si l'immoble està a la seva disposició i no s'arrenda o cedeix: Imputació de rendes immobiliàries.

 • El 2%, amb caràcter general. Aquest percentatge ha d'aplicar-se sobre el valor cadastral de l'immoble que figuri en el rebut de l'IBI de l'exercici.
 • L'1,1% en els supòsits següents:

  1. Immobles valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral i hagin entrat en vigor durant el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.
  2. Immobles que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), manquessin de valor cadastral o aquest no hagi estat notificat al titular.

A títol gratuït

a. Per actes entre vius

b: Per actes mortis causa:

- Successió intestada (usdefruit viudal)

- Testament

A. Si pot acreditar-se que la constitució de l'usdefruit va anar a títol gratuït o si per la constitució del dret d'usdefruit va tributar l'usufructuari a l'ISD

Per actes entre vius (donació) : obté rendiments de capital immobiliari que, en acreditar-se la gratuïtat, es limiten a la imputació del rendiment net previst en l'article 85 de la Llei de l'IRPF durant cadascun dels anys de durada d'usdefruit.

B. Per mortis causa: No tributen IRPF.

Si no pot acreditar-se que va anar a títol gratuït

Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que la constitució del dret d'usdefruit és retribuïda (article 6.5 Llei de l'IRPF ) per la qual cosa dona lloc a l'obtenció de rendiments de capital immobiliari, que han de valorar-se, d'acord amb l'article 40 de la Llei de l'IRPF, pel valor normal en el mercat, sens perjudici de l'aplicació de la regles de rendiment mínim en el cas de constitució de l'usdefruit a favor del cònjuge o d'un parent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament (article 24 de la Llei de l'IRPF) o de l'aplicació de reducció del 30% per rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps en cas d'usdefruit vitalici (article 15 del Reglament de l'IRPF).

Aquest quadre tenen caràcter merament informatiu.