Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Constitució de l'usdefruit

USDEFRUIT SOBRE BÉNS IMMOBLES IRPF.Quadre II
Maneres de constituir-sePropietari que constitueix l'usdefruitPersona a favor de la qual es constitueix l'usdefruit

A favor d'un tercer

Es produeix el desmembrament del ple domini en nuda propietat i usdefruit.El propietari crea “ex novo” el dret d'usdefruit que no existia anteriorment per la qual cosa no es transmet, sinó que es constitueix.

A títol onerós

Per actes inter vivos (venda per preu)

Rendiments de capital immobiliari (IRPF):

 • Importi que per tots els conceptes el satisfaci la persona a favor de la qual es constitueixi el dret.

  Si la persona a favor de la qual es constitueixi el dret és el cònjuge o un parent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament, el rendiment net total no podrà ser inferior a la renda imputada derivada de l'esmentat immoble (article 85 Llei del IRPF).

 • Si constitueix un usdefruit vitalici a favor del tercer es podrà aplicar la reducció del 30% per rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.[article 23.3 de la Llei del IRPF i 15.c) del seu Reglament].

El titular del dret d'usdefruit (i no el nus propietari) és el que té el dret d'ús i gaudi i percep els fruits del bé pel que se li atribueixen les següents rendes en el IRPF:

A. Si arrenda o cedeix l'immoble:Rendiments de capital immobiliari.

Per al càlcul del rendiment net de capital immobiliari s'ha de tenir en compte que l'amortització fiscalment deduïble és la que correspongui al dret d'usdefruit [article 23.1.b) de la Llei del IRPF i 14.3 del seu Reglament], que serà:

 • Usdefruit temporal:cost d'adquisició entre el núm. d'anys de durada
 • Usdefruit vitalici:3% del cost d'adquisició satisfet

B. Si l'immoble és a la seva disposició i no s'arrenda o cedeix:Imputació de rendes immobiliàries.

 • El 2 %, amb caràcter general.L'esmentat percentatge s'ha d'aplicar sobre el valor cadastral de l'immoble que figuri al rebut del IBI de l'exercici.
 • L'1,1% en els següents supòsits:

  1. Immobles els valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral i hagin entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.
  2. Immobles que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), manquessin de valor cadastral o aquest no hagi estat notificat en titular.

A títol gratuït

a. Per actes inter vivos

b:Per actes mortis causa:

- Successió intestada (usdefruit viudal)

- Testament

A. Si pot acreditar-se que la constitució de l'usdefruit va ser a títol gratuït o si per la constitució del dret d'usdefruit va tributar l'usufructuari en el ISD

Per actes inter vivos (donació):obté rendiments de capital immobiliari que, en acreditar-se la gratuïtat, es limiten a la imputació del rendiment net previst a l'article 85 de la Llei del IRPF durant cada un dels anys de durada d'usdefruit.

B. Per mortis causa: No tributen IRPF.

Si no pot acreditar-se que va anar a títol gratuït

Tret de prova en contrari, es presumeix que la constitució del dret d'usdefruit és retribuïda (article 6.5 Llei del IRPF) pel que dona lloc a l'obtenció de rendiments de capital immobiliari, que s'han de valorar, d'acord amb l'article 40 de la Llei del IRPF, pel valor normal al mercat, sense perjudici de l'aplicació de la regles de rendiment mínim en el cas de constitució de l'usdefruit a favor del cònjuge o d'un parent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament (article 24 de la Llei de l'IRPF) o de l'aplicació de reducció del 30% per rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps en cas d'usdefruit vitalici (article 15 del Reglament de l'IRPF).

Aquest quadre tenen caracter merament informatiu.