Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Transmissió de l'usdefruit

Modes de transmetre'sTitular del dret d'usdefruitPersona que l'adquireix (usufructuari)
USDEFRUIT SOBRE BÉNS IMMOBLES IRPF. Quadre III

A favor d'un tercer diferent del nu propietari

L'usufructuari transmet el seu dret.

Si es tracta d'un usdefruit vitalici l'usdefruit subsistirà fins que mori la persona sobre la qual es va constituir l'usdefruit (la usufructuària original).

Si es tracta d'un usdefruit temporal pel temps que resti des que es va constituir originalment fins a la seva extinció

A títol onerós:

Per actes entre vius

(venda per preu)

Obtindrà en l'IRPF un guany o pèrdua patrimonial per la diferència entre:

Valor de transmissió

(+) Import real de la transmissió (o valor de transmissió a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions si la transmissió és a títol gratuït).

(–) Despeses i tributs inherents a la transmissió satisfetes pel transmitent.

Valor d'Adquisició (la data d'adquisició serà la de constitució d'usdefruit a favor seu)

(+) Import real de l'adquisició (o valor d'adquisició a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions si l'adquisició va anar a títol gratuït).

(+) Inversions i millores efectuades en els béns adquirits.

(+) Despeses i tributs inherents a l'adquisició (excepte interessos), satisfets per l'adquirent.

(–) Pels exercicis en els que els béns immobles sobre la qual es va constituir l'usdefruit van estar arrendats o cedits i per la qual cosa es va obtenir rendiments de capital immobiliari (article 40.1 del Reglament de l'IRPF ): import de les amortitzacions fiscalment deduïbles, computant-se en qualsevol cas l'amortització mínima, independentment de l'efectiva consideració d'aquesta com a despesa. Amb el límit dels rendiments íntegres obtinguts per aquest arrendament.

Amortitzacions del dret d'usdefruit (article 14 Reglament de l'IRPF ):

 • Usdefruit temporal: cost d'adquisició ÷ nombre d'anys de durada del mateix
 • Usdefruit vitalici: cost d'adquisició x 3%

(–) Pels exercicis en els que els béns immobles sobre la qual es va constituir l'usdefruit van estar a disposició de l'usufructuari i no arrendats o cedits (article 37.1.k) de la Llei de l'IRPF ): el valor d'adquisició haurà de minorar-se proporcionalment al temps d'ús.

 • Usdefruit temporal: cost d'adquisició ÷ nombre d'anys de durada del mateix
 • Usdefruit vitalici: cost d'adquisició x 3%

Coeficients d'abatiment (DT 9a de la Llei de l'IRPF ) Drets reals d'ús o gaudi sobre immobles adquirits abans del 31 de desembre de 1994. Ha concretar-se cúal és la data d'adquisició, que estarà en funció del negoci jurídic en de la qual virtut es va constituir l'usdefruit.

L'usufructuari és el que té el dret d'ús i gaudi i percep els fruits del bé per la qual cosa a ell s'atribueixen les següents rendes en l'IRPF :

A. Si arrenda o cedeix l'immoble: Rendiments del capital immobiliari

Per al càlcul del rendiment net de capital immobiliari ha de tenir-se en compte que l'amortització fiscalment deduïble és la del dret d'usdefruit ([artículo 23.1.b) de la Llei de l'IRPF i 14.3 de seu Reglamento] que serà:

 • Usdefruit temporal: cost d'adquisició entre el núm. d'anys de durada
 • Usdefruit vitalici: 3% del cost d'adquisició satisfet

B. Si l'immoble està a la seva disposició i no s'arrenda o cedeix: Imputació de rendes immobiliàries

 • El 2%, amb caràcter general. Aquest percentatge ha d'aplicar-se sobre el valor cadastral de l'immoble que figuri en el rebut de l'IBI de l'exercici.

 • L'1,1% en els supòsits següents:

  1. Immobles valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral i hagin entrat en vigor durant el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.
  2. Immobles que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), manquessin de valor cadastral o aquest no hagi estat notificat al titular.

A títol gratuït:

• Per actes entre vius

• Per actes mortis causa

(usdefruit temporal)

A favor del nu propietari

• A títol onerós

• A títol gratuït

Determina la consolidació del domini i la plena propietat sobre l'immoble en el nu propietari (Veure consolidació del domini)

Aquest quadre tenen caràcter merament informatiu.