Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable general

Normativa: Art. 45 Llei IRPF

Els guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials integren la base imposable general i han de declarar-se en l'epígraf F1 de la declaració. Poden citar-se, a títol d'exemple, les següents:

a) Premis obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Ha de distingeix entre:

  1. Premis obtinguts per la participació en jocs, rifes o combinacions aleatòries sense fins publicitaris, en què poden compensar-se les pèrdues fins al límit dels guanys obtinguts.
  2. Premis obtinguts per la participació en jocs, rifes o combinacions aleatòries amb finalitats publicitaris, en què no poden compensar-se les pèrdues.

En ambdós casos els premis poden ser en metàl·lic o en espècie; els primers estan subjectes a retenció i els segons a ingrés a compte.

La declaració dels premis en metàl·lic subjectes a retenció s'efectuarà en l'epígraf F1 de la declaració per l'import total del premi, sense descomptar la retenció suportada que es declararà com a tal en l'apartat de la declaració corresponent a retencions i altres pagaments a compte.

L'import total a declarar en els premis en espècie estarà compost per la suma de la valoració del premi rebut, que s'efectuarà pel valor de mercat del mateix, més l'ingrés a compte, llevat que aquest últim hagués estat repercutit al contribuent. Aquest import no podrà minorar-se, si escau, en les despeses d'escriptura pública i registre en constituir els mateixos un major valor d'adquisició a l'efecte d'una futura transmissió del premi percebut.

En qualsevol cas, el guany patrimonial derivat del premi s'imputarà al període impositiu en què aquest sigui exigible d'acord amb les bases del concurs.

b) Subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat.

c) Subvencions o ajuts destinades a l'entrada de l'habitatge habitual o a la reparació de defectes estructurals de l'habitatge habitual .

d) Ajuts públics a titulars de béns del Patrimoni Històric Espanyol inscrits en el Registre general de béns d'interès cultural.

La imputació temporal de les subvencions o ajuts anteriorment comentades podrà realitzar-se per quartes parts durant el període impositiu en què s'obtinguin i en els tres següents.

e) Guanys patrimonials obtinguts pels veïns el 2020 com a conseqüència d'aprofitaments forestals en boscos públics .

Aquest guany patrimonial ha estat subjecta el 2020 a la retenció del 19 per 100, per la qual cosa l'import d'aquesta última haurà de declarar-se en l'apartat de la declaració corresponent a retencions i altres pagaments a compte.

f) Quantitats percebudes en concepte de renda bàsica d'emancipació dels joves establerts pel Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.

La declaració d'aquestes quantitats percebudes en concepte de renda bàsica d'emancipació s'efectuarà en l'epígraf F1 (Guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials) de la declaració en la casella [0303] per diferenciar de la resta d'uns altres guanys i/o pèrdues patrimonials.

Precisió : Tingui-se en compte que la disposició derogatòria primera del Reial Decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic (BOE del 31) va derogar, amb efectes 1 de gener de 2012, el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda bàsica d'emancipació dels joves, llevat de per als beneficiaris que ja tinguessin reconegut el dret a la renda bàsica d'emancipació i excepcionalment per als qui l'haguessin sol·licitat a 31 de desembre de 2011 i obtinguessin el seu reconeixement.