Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Requisits i condicions per a l'aplicació de l'exempció

Els requisits i condicions per a l'aplicació d'aquesta exempció són els que a continuació es comenten:

A. Reinversió total o parcial

L'exempció podrà ser total, si es reinverteix l'import total obtingut per la transmissió de les accions, o parcial quan l'import reinvertit sigui inferior al total percebut en la transmissió.En aquest últim cas únicament s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

B. Termini de la reinversió

La reinversió de l'import obtingut en l'alienació s'haurà d'efectuar, d'una sola vegada o successivament, en un període no superior a un any des de la data de transmissió de les accions o participacions.

C. Reinversió l'any diferent al de l'alienació

Quan la reinversió no es realitzi el mateix any de l'alienació, el contribuent vindrà obligat a fer constar en la declaració del IRPF de l'exercici en el que s'obtingui el guany de patrimoni la seva intenció de reinvertir en les condicions i terminis assenyalats.

D. Supòsits exclosos

No resultarà d'aplicació l'exempció per reinversió:

  • Quan el contribuent hagués adquirit valors homogenis l'any anterior o posterior a la transmissió de les accions.En aquest cas, l'exempció no serà procedent respecte dels valors que romanguin en el patrimoni del contribuent.
  • Quan les accions es transmetin al cònjuge, o a parents en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs.
  • Quan les accions o participacions es transmetin a una entitat respecte de la qual es produeixi, amb el contribuent o amb qualsevol de les persones citades en el punt anterior, alguna de les circumstàncies establertes a l'article 42 del Codi de Comerç.

E. Incompliment de les condicions de la reinversió

L'incompliment de qualsevol de les condicions de la reinversió determina la submissió a gravamen de la part del guany patrimonial corresponent.

En tal cas, el contribuent ha d'imputar la part del guany patrimonial que resulti no exempt a l'any de la seva obtenció, practicant, per a això, autoliquidació complementària amb inclusió dels interessos de demora.

L'autoliquidació complementària es presentarà en el termini que mitja entre la data en què es produeixi l'incompliment i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentat incompliment.