Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exempció

Normativa: Arts. 38.1 Llei IRPF, 41 Reglament

Els guanys patrimonials obtinguts en la transmissió de l'habitatge habitual del contribuent poden resultar exemptes, quan l'import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'un altre habitatge habitual o en la rehabilitació d'aquella que tingui tal caràcter.

Sens perjudici de l'anterior tingui en compte l'exempció del guany patrimonial derivat de la transmissió de l'habitatge habitual per majors de 65 anys o per persones en situació de dependència severa o gran dependència es comenta en l'apartat "Guanys patrimonials exempts ", d'aquest mateix Capítol.

Supòsit especial: transmissió d'habitatge habitual amb quantitats pendents d'amortitzar

Quan per adquirir l'habitatge transmès el contribuent hagués utilitzat finançament aliè, es considerarà, exclusivament a aquests efectes, com a import total obtingut en la transmissió el valor de transmissió en els termes previstos en la Llei de l'IRPF menys el principal del préstec pendent d'amortitzar. En aquests supòsits, doncs, no es considera que existeixi reinversió parcial, encara que part de l'import obtingut en la transmissió de l'habitatge s'hagi destinat a l'amortització del préstec pendent.