Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemples

Exemple 1: Donació d'accions

La senyora P.S.M. va adquirir en Borsa el dia 1 de desembre de 1998 un paquet d'accions de la societat anònima “Z” per un import equivalent a 6.000 euros. El dia 30 d'octubre de 2020 les va donar al seu fill, amb motiu del seu vintè aniversari.

La valoració de les accions en l'esmentada data, segons la seva cotització en el mercat oficial, va ascendir a 7.500 euros, quantitat aquesta que el fill va declarar com a valor de les mateixes a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions.

Solució:

En aquesta operació s'han produït dos guanys patrimonials:

  • La primera d'elles és l'obtinguda per la senyora P.S.M. ja que, malgrat haver donat les accions al seu fill i no haver obtingut res a canvi, el valor de mercat de les mateixes durant el temps en què van estar en poder seu va augmentar en 1.500 euros, quantitat que constitueix un guany patrimonial subjecte a l'IRPF, que ha d'entendre's imputable a la senyora P.S.M. en efectuar la transmissió de les mateixes.
  • El segon guany és l'obtinguda pel seu fill i de la qual quantia ascendeix a 7.500 euros, quantitat aquesta que coincideix amb el valor de mercat de les accions rebudes. Tanmateix, aquest guany no està subjecta a l'IRPF, sinó a l'Impost sobre Successions i Donacions en el que el fill té la consideració de subjecte passiu.

Exemple 2: D isolución de les comunitats de béns

La senyora R.L.M. i la senyora G.L.M. són germanes i van adquirir el juny de 1995 per herència del seu pare una finca rústica de la qual valoració a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions va ascendir a un import equivalent a 3.000 euros, ascendint les despeses de notaria, registre i Impost sobre Successions i Donacions a l'equivalent a 500 euros.

El març de 2020 decideixen dividir la finca en dues parcel·les iguals i adjudicar-se cadascuna en ple domini la corresponent, que es valora en l'escriptura pública de divisió en 30.000 euros.

Solució:

Com l'actuació realitzada per les germanes ha consistit únicament en la divisió de la cosa comuna, no es produeix en aquell acte guany patrimonial per a cap d'elles. Cadascuna de les parcel·les en què s'ha dividit la finca s'incorpora al patrimoni de cada germana pel seu valor originari, (3.000 + 500) ÷ 2 = 1.750 euros, i amb l'antiguitat de juny de 1995.

Exemple 3: Donació d' empresa individual 

El senyor J.V.C, de 65 anys, ha donat al seu fill la seva empresa individual fundada feia 30 anys. L'empresa compleix els requisits establerts en la Llei de l'impost sobre el Patrimoni per a la seva exempció, així com els exigibles per a l'aplicació de la reducció del 95 per 100 establerta en la Llei de l'impost sobre Successions i Donacions.

Solució:

En la transmissió lucrativa de l'empresa el fill (donatari) podrà aplicar la reducció del 95 per 100 establerta en l'article 20.6 de la Llei de l'impost sobre Successions i Donacions.

El pare (donant) no obtindrà guany o pèrdua patrimonial alguna en la transmissió de la seva empresa, subrogant-se el donatari en la posició del donant respecte dels valors i dates d'adquisició dels béns integrants de l'empresa. En definitiva, es produeix un ajornament en la tributació que es posarà de manifest quan el donatari efectuï la transmissió dels respectius elements patrimonials.

Exemple 4: Transmissió d'habitatge habitual per majors de 65 anys

El matrimoni format pel senyor M.P.T. i la senyora J.L.C., de 70 i 68 anys d'edat, respectivament, han venut el seu habitatge habitual el 25 de maig de 2020 per un import de 250.000 euros.

Aquest habitatge va ser adquirida per ambdós cònjuges en règim de societat legal de guanys el 13 de març de 1980 per un import equivalent a 60.000 euros inclosos, les despeses i els tributs inherents a aquesta adquisició.

Determinar les conseqüències fiscals d'aquesta transmissió.

Solució:

En tenir ambdós marits una edat superior a 65 anys, el guany patrimonial derivat de la transmissió del seu habitatge habitual està exempta de l'IRPF