Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Guanys patrimonials no subjectes a l'IRPF

Guanys patrimonials subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions

Normativa: Art. 6.4 Llei IRPF

Es declara  no subjectes a l'IRPF, per evitar la doble imposició sobre les mateixes,  els guanys patrimonials derivats de l'acceptació de donacions, herències o llegats  per estar subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions -

Part dels guanys patrimonials generats amb anterioritat a 20 de gener de 2006 derivades d'elements patrimonials adquirits abans del 31 de desembre de 1994.

Normativa: disposició transitòria novena Llei IRPF

No està subjecta a l'IRPF la part del guany patrimonial (no així les pèrdues) generada amb anterioritat a 20 de gener de 2006 derivada d'elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques que a 31 de desembre de 1996 haguessin romàs en el patrimoni del contribuent un període de temps, arrodonit per excés, superior a:

  • 5 anys, en el cas d'accions admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, i representatius de la participació en fons propis de societats o entitats, a excepció de les accions representatives del capital social de Societats d'Inversió Mobiliària i Immobiliària.

    Assenyalar que  la Directiva 2004/39/CE a la que es refereix la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF ha estat derogada amb efectes de 3 de gener de 2017 per la Directiva 2014/65 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers. Aquesta, en el seu article 94 disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE.

  • 10 anys, si es tracta de béns immobles i drets sobre els mateixos o valors de les entitats compreses en l'actual article 314 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre (BOE del 24), a excepció de les accions o participacions representatives del capital social o patrimoni de les Societats o Fons d'Inversió Immobiliària.

    L'article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, juntament amb la resta de les seves disposicions s'han incorporat al text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.

  • 8 anys, per a la resta de béns i drets.

Important: des de l'1 de gener de 2015 s'estableix per a tots els elements patrimonials als que resulti d'aplicació l'anterior, un límit màxim i conjunt de 400.000 euros que opera sobre el valor de transmissió. La seva aplicació es comenta en l'epígraf"Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials" d'aquest capítol.