Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Imputació dels guanys patrimonials derivats d'elements afectes acollits en exercicis anteriors a 2002 al benefici fiscal del diferimiento per reinversió

Els guanys patrimonials derivats d'elements afectes meritats en exercicis anteriors a 2002 que, per reinversió de l'import obtingut en l'adquisició d'elements afectes, s'hagin acollit al benefici de la imputació diferida i hagin de declarar-se en el present exercici, s'inclouran en l'apartat corresponent de l'epígraf F2 de la declaració, sigui quin sigui el període de generació originari del guany patrimonial obtingut al seu dia.

A aquests efectes, d'acord amb la normativa vigent a 31 de desembre de 2001 (article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats i article 34 del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 537/1997, de 14 d'abril), l'import dels guanys no integrats a la base imposable de l'exercici en què es van meritar, s'incorporarà en la part general de la base imposable del període impositiu en què s'amortitzin els elements patrimonials en els quals es materialitzi la reinversió, sempre que es tracti d'elements patrimonials amortitzables.

En aquest cas, s'integrarà a la part general de la base imposable de cada període impositiu, el guany que proporcionalment correspongui a l'import de l'amortització dels elements patrimonials en relació amb el seu valor d'adquisició o cost de producció.

L'import de l'amortització serà l'import que hagi de tenir la consideració de fiscalment deduïble, no podent ser inferior al resultat d'aplicar el coeficient resultant del període màxim d'amortització establert a les taules d'amortització oficialment aprovades.

En el supòsit que el rendiment net de l'activitat es determini mitjançant el mètode d'estimació objectiva, haurà de prendre com a període d'amortització a aquests efectes el període màxim establert a les taules d'amortització oficialment aprovades.