Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Imputació dels guanys i pèrdues patrimonials produïdes el 2020

Criteri general

Normativa:Art. 14.1.c) Llei IRPF

La declaració i determinació de l'import dels guanys i pèrdues patrimonials han d'efectuar-se i imputar-se al període impositiu en què tingui lloc l'alteració patrimonial.

Criteris especials

Normativa: Art. 14.2.c), d), g), i), j) i k) Llei IRPF

A. Operacions a terminis o amb preu ajornat

En aquests casos, el contribuent podrà optar per imputar proporcionalment els guanys o pèrdues patrimonials produïdes, a mesura que es facin exigibles els cobraments corresponents.

Es consideraran operacions a termini o amb preu ajornat aquelles el preu de les quals es percebi, totalment o parcialment, mitjançant pagaments successius, sempre que el període transcorregut entre el lliurament del bé o la posada a disposició del bé o dret i el venciment de l'últim termini sigui superior a l'any.

Quan el pagament d'una operació a terminis o amb preu ajornat s'hauria instrumentat, en tot o en part, mitjançant l'emissió d'efectes canviaris i aquests fossin transmesos en ferm abans del seu venciment, la renda s'imputarà al període impositiu de la seva transmissió.

Important: l'exercici de l'opció per a la imputació temporal de l'aplicació del criteri de cobraments ajornats, s'efectuarà, element per element, en l'apartat "Guanys i pèrdues patrimonials amb preu ajornat pendents d'imputació en exercicis futurs" de l'Annex C.1 de la declaració.

En cap cas no tindran aquest tractament, per al transmitent, les operacions derivades de contractes de rendes vitalícies o temporals.Quan es transmetin béns i drets a canvi d'una renda vitalícia o temporal, el guany o pèrdua patrimonial per al rendista s'imputarà al període impositiu en què es constitueixi la renda.

B. Ajuts públics

En general: Els guanys patrimonials derivats de ajuts públics s'imputaran al període impositiu en què tingui lloc el seu cobrament, sense perjudici de les opcions que es recullen a continuació:

 • Ajuts públics percebuts com a compensació pels defectes estructurals de l'habitatge habitual.Quan els esmentats ajuts es destinin a la reparació de l'habitatge habitual podran imputar-se per quartes parts, en el període impositiu en què s'obtinguin i en els tres següents.

  Precisió: aquest criteri s'introdueix, amb efectes 1 de gener de 2015, per la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la que es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE del 28).Anteriorment el criteri administratiu en aquests supòsits fixava la imputació en el moment en què el concedent comunicava la concessió al sol·licitant, independentment del moment del pagament.No obstant això, si d'acord amb els requisits de la concessió, l'exigibilitat del pagament de la subvenció es produïa posteriorment a l'any de la seva comunicació, el guany generat per la subvenció s'havia d'imputar al període impositiu en què fos exigible l'import corresponent. 

 • Ajuda estatal directa a l'entrada de l'habitatge.Els ajuts inclosos en l'àmbit dels plans estatals per a l'accés, per primera vegada a l'habitatge en propietat, percebuts pels contribuents, a partir d'1 de gener de 2002, mitjançant pagament únic en concepte d'Ajuda Estatal Directa a l'Entrada (AEDE), podran imputar-se per quartes parts en el període impositiu en què s'obtinguin i en els tres següents.
 • Ajuts públics a titulars de béns del Patrimoni Històric Espanyol inscrits en el Registre general de béns d'interès cultural.Aquests ajuts, destinats exclusivament a la seva conservació o rehabilitació, podran imputar-se per quartes parts en el període impositiu en què s'obtinguin i en els tres següents, sempre que es compleixin les exigències establertes en la Llei 16/1985 de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, en particular respecte dels deures de visita i exposició pública dels esmentats béns.
 • Des de l'1 de gener de 2020 els ajuts públics per a la primera instal·lació de joves agricultors previstes al Marc Nacional de Desenvolupament Rural d'Espanya que es destinin a l'adquisició d'una participació en el capital d'empreses agrícoles societàries.Aquestes podran imputar-se per quartes parts, en el període impositiu en què s'obtinguin i en els tres següents.

  Atenció: també des de l'1 de gener de 2020 les ajuts públics per a la primera instal·lació de joves agricultors previstes al Marc Nacional de Desenvolupament Rural d'Espanya que no es destinin a l'adquisició d'una participació en el capital d'empreses agrícoles societàries, podran imputar-se com rendiments d'activitats econòmiques per quartes parts, en el període impositiu en què s'obtinguin i en els tres següents.

C. Crèdits vençuts i no cobrats

Les pèrdues patrimonials derivades de crèdits vençuts i no cobrats podran imputar-se al període impositiu en què es presenti alguna de les següents circumstàncies:

 1. Que adquireixi eficàcia una treu establerta en un acord de refinançament judicialment homologable als que es refereix l'article 71 bis i la disposició addicional quarta de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, el Títol II del llibre segon (articles 596 a 630) del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que s'aprova el text refós de la Llei Concursal o en un acord extrajudicial de pagaments als quals es refereix el Títol X (article 231 a 242 bis) de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, el Títol III del llibre segon (articles 631 a 694) del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

  Pot consultar-se, amb efectes merament informatius, la taula de correspondències dels preceptes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, amb els del text refós de la Llei Concursal, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, en virtut de la disposició addicional tercera del mateix, a través de la pàgina web dels Ministeris de Justícia i d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

  L'article 71 bis de la Llei 22/2003 considera no rescindibles determinats acords de refinançament quan compleixin condicions que s'estableixen.Per la seva part la disposició addicional quarta de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, regula l'homologació judicial dels acords de refinançament.  Des de l'1 de setembre de 2020 vegeu  el Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal

 2. Que, trobant-se el deutor en situació de concurs, adquireixi eficàcia el conveni en el qual recordi una treu en l'import del crèdit conforme al disposat a l'article 133 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, en el cas del qual la pèrdua es computarà per la quantia de la treu.

  A partir de l'1 de setembre de 2020 s'han de tenir en compte els articles 393, 394 i 395 del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

 3. En un altre cas, si no s'acorda la treu, la pèrdua pot imputar-se quan acabi el procediment concursal sense que s'hagués satisfet el crèdit tret que s'acordi la conclusió del concurs per les següents causes a què es refereixen els apartats 1r, 4t i 5è de l'article 176 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, els apartats 1r, 6è i 7è de l'article 465 del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.Les esmentades causes de conclusió del concurs són:

  • Una vegada firmi l'auto de l'Audiència Provincial que revoqui en apel·lació l'auto de declaració de concurs.
  • En qualsevol estat del procediment, quan es comprovi el pagament o la consignació de la totalitat dels crèdits reconeguts o l'íntegra satisfacció dels creditors per qualsevol altre medi o que ja no existeix la situació d'insolvència.
  • Una vegada acabada la fase comuna del concurs, quan quedi firmi la resolució que accepti el desistiment o la renúncia de la totalitat dels creditors reconeguts.
 4. Que es compleixi el termini d'un any des de l'inici del procediment judicial diferent dels de concurs que tingui per objecte l'execució del crèdit sense que aquest hagi estat satisfet.

  Quan el crèdit fos cobrat posteriorment al còmput de la pèrdua patrimonial s'imputarà un guany patrimonial per l'import cobrat en el període impositiu en què es produeixi l'esmentat cobrament.

D. Rendes pendents d'imputació

Normativa:Arts.14.3 i 4 Llei IRPF i 63 Reglament

 1. Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència

  En el supòsit que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, totes les rendes pendents d'imputació s'hauran d'integrar en la base imposable corresponent a l'últim període impositiu que s'hagi de declarar pl'IRPF, practicant-se, en el seu cas, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni cap recàrrec.

  No obstant això, si el trasllat de residència es produeix a un altre Estat membre de la Unió Europea, es dona l'opció al contribuent d'aplicar la regla anterior o de presentar, a mida que es vagin obtenint cada una de les rendes pendents d'imputació, una autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos de demora ni cap recàrrec, corresponent a l'últim període que s'hagi de declarar, per aquest Impost.L'autoliquidació es presentarà en el termini de declaració del període impositiu en el que hagués correspost imputar les esmentades rendes en cas de no haver-se produït la pèrdua de la condició de contribuent.

  Així mateix, tingui's en compte el règim especial de guanys patrimonials per canvi de residència de l'article 95 bis de la llei del IRPF que es comenta en l'apartat "Règim especial:Guanys patrimonials per canvi de residència"D'aquest Capítol.

 2. Mort del contribuent

  En el cas de mort del contribuent totes les rendes pendents d'imputació s'hauran d'integrar en la base imposable de l'últim període impositiu que s'hagi de declarar.