Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Imputació dels guanys i pèrdues patrimonials produïdes en exercicis anteriors a 2020

Normativa:Arts.45 i 46 Llei IRPF

La imputació dels guanys o pèrdues patrimonials produïdes en exercicis anteriors a 2020 es realitzarà al present exercici d'acord amb les següents regles:

a) Guanys i pèrdues derivades de transmissions d'elements patrimonials realitzades a terminis o amb preu ajornat.

Qualsevol que sigui el període de generació del guany o pèrdua patrimonial produïda en exercicis anteriors per operacions a terminis o amb preu ajornat el cobrament del qual es produeixi, totalment o parcialment, a l'exercici 2020, la imputació es realitza a la base imposable de l'estalvi.A tal efecte s'emplenarà l'apartat F2 de la declaració.

b) Guanys i pèrdues patrimonials no derivades de transmissions d'elements patrimonials.

La imputació que sigui procedent realitzar al present exercici s'efectuarà en la base imposable general, emplenant a tal efecte les caselles [0299], [0300], [0304] o [0305] de l'apartat F1 de la declaració, segons correspongui.

Com exemples dels esmentats guanys patrimonials poden citar-se els premis el cobrament dels quals s'efectuï a terminis, així com els ajuts públics anteriorment comentats acollits a imputació per quartes parts en el període impositiu en què s'obtinguin i en els tres següents.