Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quadres resum de components de la renda general i de la renda de l'estalvi

Components de la renda general

Rendiments

Imputacions de rendes

Guanys i pèrdues patrimonials

RENDA GENERAL

Rendiments del treball

Rendes immobiliàries imputades.

Guanys i pèrdues patrimonials no derivades de la transmissió d'elements patrimonials.

Rendiments del capital immobiliari

Transparència fiscal internacional.

Rendiments del capital mobiliari previstos a l'article 25.4 Llei del IRPF.Entre altres, els derivats de:

  • Propietat intel·lectual i industrial.
  • Prestació d'assistència tècnica.
  • Arrendament de béns mobles, negocis o mines i subarrendaments.
  • Cessió del dret a l'explotació de la imatge.

Cessió de drets d'imatge.

Rendiments d'activitats econòmiques.

Institucions d'inversió col·lectiva en paradisos fiscals.

Imputacions de  AIE's y UTE's .

Components de la renda de l'estalvi

RENDA DE L'ESTALVI

Rendiments

Guanys i pèrdues patrimonials

Rendiments del capital mobiliari (Art. 25.1, 2 i 3 Llei de l'IRPF) derivats de:

Participació en els fons propis d'entitats.

Guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements patrimonials.

Cessió a tercers de capitals propis (*)

Operacions de capitalització

Contractes d'assegurança de vida o invalidesa.

Rendes que tinguin per causa la imposició de capitals.

(*) Tret de l'excés de l'import dels capitals propis cedits a una entitat vinculada respecte del resultat de multiplicar per tres els fons propis, en la part que correspongui a la participació del contribuent, d'aquesta última.A efectes de computar l'esmentat excés, es tindrà en consideració l'import dels fons propis de l'entitat vinculada reflectits en el balanç corresponent a l'últim exercici tancat anteriorment a la data de meritació de l'Impost i el percentatge de participació del contribuent existent en l'esmentada data. Vegeu aquest supòsit al Capítol 5. (Tornar)