Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Cas pràctic.Aportacions a pla de pensions i patrimoni protegit de fill amb discapacitat

Senyor P.J.J., vidu, de 58 anys d'edat, conviu amb un fill, de 30 anys d'edat, impossibilitat judicialment i subjecte a pàtria potestat prorrogada i que ha obtingut el 2020 una base imposable general de 30.000 euros.

A l'exercici 2020, a l'empara del previst en la Llei 41/2003, de 18 de novembre, ha constituït un patrimoni protegit a favor del seu fill que, a més, té acreditada una discapacitat psíquica del 65 per 100.Amb motiu de la constitució de l'esmentat patrimoni protegit, senyor P.J.J. ha aportat de forma gratuïta al mateix la quantitat de 6.250 euros.Així mateix, els seus quatre restants fills han aportat al patrimoni protegit del seu germà la quantitat de 5.000 euros cada un.

A més, senyor P.J.J. ha aportat a un pla de pensions del sistema ocupació del qual és promotora l'empresa en la qual presta els seus serveis la quantitat de 6.000 euros, ascendint les contribucions empresarials, que li han estat imputades per l'empresa a l'exercici a 2.000 euros.

Finalment, senyor P.J.J. ha aportat a un pla de pensions constituït a favor del seu fill amb discapacitat la quantitat de 4.250 euros.Així mateix, ha aportat a l'esmentat pla de pensions en representació del seu fill amb discapacitat i de les rendes obtingudes per aquest la quantitat de 20.000 euros.

Determinar la base liquidable general de les declaració individuals de la persona amb discapacitat i del seu pare, corresponents a l'exercici 2020, sabent que la base imposable general d'aquest últim és de 55.500 euros i que la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques obtinguts a l'exercici ascendeix a 49.000.

Solució:

1.Declaració individual de la persona amb discapacitat.

Base imposable general:30.000

Reducció per aportacions a plans de pensions de persones amb discapacitat:

  • Aportació realitzada:20.000
  • Límit màxim de reducció:24.250
  • Reducció aplicable:20.000
  • Base liquidable general (30.000 - 20.000) = 10.000 

2.Declaració individual del pare, senyor P.J.J.:

Base imposable general:55.500

2.1.Reducció per aportacions a sistemes de previsió social (pla de pensions ocupació).

Aportacions i contribucions de l'exercici 2020 (6.000 aportats per ell els + 2.000 per la seva empresa) = 8.000

Límit aportacions i contribucions reductibles:8.000

Límit percentual de reducció (30% s/49.000) = 14.700

Reducció aplicable per aportacions i contribucions 2020:8.000

Romanent de base imposable general (55.500 – 8.000) = 47.500 

2.2.Reducció per aportacions al pla de pensions del fill amb discapacitat.

Aportació realitzada:4.250

Límit màxim (24.250 – 20.000 que és l'aportació de la mateixa persona amb discapacitat al seu pla) = 4.250 

Reducció aplicable (1) = 4.250

Romanent de base imposable general (47.500 – 4.250) = 43.250

Nota (1) En tenir prioritat en l'aplicació de la reducció les aportacions realitzades per la mateixa persona amb discapacitat (20.000 euros), el pare només podrà aplicar la reducció per l'excés fins a 24.250 euros, que constitueix el límit màxim conjunt de reduccions practicables per la totalitat de les persones que realitzen les aportacions.En conseqüència, l'aportació reductible ascendeix a 4.250 euros.(Tornar)

2.3.Reducció per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat.

Aportació realitzada:6.250

Límit màxim conjunt dels aportantes:24.250

Aportació reductible proporcional (24.250 ÷ 26.250) x 6.250 (2) = 5.773,81

Base liquidable general:37.476,19

Nota (2) En presentar-se aportacions a favor del mateix patrimoni protegit realitzades tant pel pare com els quatre germans de la persona amb discapacitat, el límit màxim conjunt de reducció per a tots els aportantes no pot excedir de 24.250 euros anuals.En produir-se un excés respecte d'aquesta quantitat, ja que l'import total de les aportacions realitzades ascendeix a 26.250 euros anuals [6.250 + (5.000 x 4)], s'ha d'efectuar una reducció proporcional a les aportacions realitzades.

Per a l'aportació realitzada pel pare, l'esmentada quantitat és el resultat de la següent operació:(24.250 ÷ 26.250) x 6.250 = 5.773,81.

Per a les aportacions realitzades per cadascun dels germans, l'esmentada quantitat és el resultat de la següent operació:(24.250 ÷ 26.250) x 5.000 = 4.619,05.(Tornar)