Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma de Catalunya:Imports del mínim per contribuent

Atenció: l'import del mínim del contribuent se n'ha establert amb efectes 1 de gener de 2020

Normativa:Art. 88 Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Quanties aplicables

Amb efectes des de l'1 de gener de 2020 s'estableix  el següent import del mínim del contribuent per als contribuents residents en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya:

  • 5.550 euros anuals, amb caràcter general.

    El mateix import que el previst a l'article 57 de la Llei del IRPF.

  • 6.105 euros anuals, si la suma de les bases liquidables general i de l'estalvi del contribuent és igual o inferior a 12.450 euros.

Precisió:la Comunitat Autònoma de Catalunya no ha modificat els imports corresponents a l'increment del mínim del contribuent per edat, pel que són aplicables els previstos a l'article 57 de la Llei del IRPF (1.150 euros anuals per a contribuents d'edat superior a 65 anys i 1.400 euros anuals per a contribuents d'edat superior a 75 anys).