Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Imports dels mínims del contribuent, per descendents i per discapacitat

Normativa: Art. 2 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

S'estableixen  els següents imports dels mínims del contribuent, per descendents i per discapacitat que han d'aplicar els contribuents residents en el territori de la Comunitat de les Illes Balears per al càlcul del gravamen autonòmic:

Mínim del contribuent major de 65 anus

  • 6.105 euros anuals per un import del mínim per contribuent general
  • Més 1.265 euros anuals per contribuent major de 65 anys.
  • Addicionalment 1.540 euros anuals per contribuent major de 75 anys.

Mínim per al tercer descendent i el mínim pel quart i els següents descendents

  • 4.400 euros anuals pel tercer descendent que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents.
  • 4.950 euros anuals pel quart descendent i següents.

Mínim per discapacitat

  • 3.300 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.
  • 9.900 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

Increment en concepte de despeses d'assistència: 3.300 euros

Grau de discapacitatDiscapacitatDespeses assistènciaTotal
Igual o superior al 33 per 100 i inferior al   65 per 100 3.300 ---- 3.300
Igual o superior al 33 per 100 i inferior al   65 per 100 i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda 3.300 3.300 6.600
Igual o superior al 65 per 100 9.900 3.300 13.200