Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat de Castella i Lleó:Imports del mínim personal i familiar

Normativa:Art. 1 bis del Text Refós de les disposicions legals de la comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

S'estableix els mateixos imports del mínim del contribuent, per descendents i ascendents i per discapacitat que fixen els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei del IRPF, sense que s'hagi produït increment o cap disminució en la seva quantia d'acord amb el previst a l'article 46.1 a) Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE del 19).