Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Comunitat de Madrid:Imports del mínim per descendents

Normativa:Art. 2 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre.

S'estableixen els següents imports del mínim per descendents que han d'aplicar els contribuents residents en el territori de la Comunitat de Madrid per al càlcul del gravamen autonòmic:

Quanties aplicables

  • 2.400 euros anuals pel primer descendent que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents.
  • 2.700 euros anuals pel segon.
  • 4.400 euros anuals pel tercer.
  • 4.950 euros anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 2.800 euros anuals.

Important:les quanties del mínim per descendents per al primer i segon fill, així com per descendent menor de tres anys coincideixen amb les fixades article 58 de la Llei del IRPF, mentre que les del tercer i quart fill i següents substitueixen a les establertes a l'esmentat article.