Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Mínim per ascendents

Normativa:Arts.59 i 61 Llei IRPF

Concepte i requisits dels ascendents

A efectes de l'aplicació del mínim per ascendents, tenen tal consideració els pares, avis, besavis, etc. de qui descendeixi el contribuent i que estiguin units a aquest per vincle de parentiu en línia recta per consanguinitat o per adopció, sense que s'entenguin incloses les persones unides al contribuent per vincle de parentiu col·lateral en línia (oncles, o oncles avis) o per afinitat (sogres).

Els ascendents han de complir els següents requisits per donar de dret a l'aplicació del mínim corresponent:

 1. Que l'ascendent sigui major de 65 anys a la data de meritació de l'impost (normalment el 31 de desembre) o, qualsevol que sigui la seva edat, que es tracti d'una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
 2. Que convisquin amb el contribuent, almenys, la meitat del període impositiu.Pel que respecta a aquest requisit, es considera que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat que, depenent del mateix, siguin internats en centres especialitzats.
 3. Que l'ascendent no hagi obtingut a l'exercici 2020 rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les exemptes de l'impost.

  El concepte de renda anual, a aquests efectes, està constituït per la suma algebraica dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i immobiliari i d'activitats econòmiques) de les imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials reduïdes computades l'any, amb independència del període impositiu en què s'hagi produït l'alteració patrimonial, sense aplicar les regles d'integració i compensació d'aquest tipus de rendes.

 4. Que l'ascendent no presenti declaració del IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

Quanties aplicables

 • 1.150 euros anuals per cada ascendent d'edat superior a 65 anys o amb discapacitat qualsevol que sigui la seva edat.
 • 1.400 euros anuals addicionals, per cada ascendent d'edat superior a 75 anys.

En cas de mort d'un ascendent que generi dret al mínim per aquest concepte, la quantia aplicable és de 1.150 euros.

Condicions per a l'aplicació del mínim per ascendents

 1. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'han de tenir en compte per a l'aplicació de les esmentades reduccions es realitzarà atenent a la situació existent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre o en la data de defunció del contribuent si aquest mor un dia diferent del 31 de desembre).

  No obstant això, si l'ascendent mor durant l'any només es genera dret al mínim per ascendent quan hagi existit convivència amb el contribuent durant, almenys, la meitat del període transcorregut entre l'inici del període impositiu i la data de defunció.

 2. Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim respecte dels mateixos ascendents, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb l'ascendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més proper, tret que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, en el cas del qual correspondrà als del següent grau.