Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Condicions per a l'aplicació del mínim per discapacitat

  1. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'han de tenir en compte per a l'aplicació del mínim per discapacitat es realitzarà atenent a la situació existent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre o en la data de defunció del contribuent si aquest mor un dia diferent del 31 de desembre).

    Sense perjudici de l'anterior, el mínim per discapacitat serà aplicable en els casos en què el descendent hagi mort durant el període impositiu.

  2. L'aplicació del mínim per discapacitat d'ascendents o descendents està condicionada que cada un d'ells generi dret a l'aplicació del respectiu mínim, és a dir, mínim per ascendents o mínim per descendents.
  3. Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim per discapacitat respecte dels mateixos ascendents o descendents, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.

    No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb l'ascendent o descendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més proper, tret que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, en el cas del qual correspondrà als del següent grau.

  4. No serà procedent l'aplicació d'aquests mínims quan els ascendents o descendents presentin declaració pel IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.