Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial

Normativa:Arts.68.5 i 69.1 Llei IRPF

Quantia i conceptes deduïbles

El 15 per 100 de les inversions o despeses realitzades a l'exercici pels següents conceptes:

  • Adquisició de béns del Patrimoni Històric Espanyol, realitzada fora del territori espanyol per a la seva introducció dins de l'esmentat territori, sempre que els béns siguin declarats d'interès cultural o inclosos a l'Inventari general de béns mobles en el termini d'un any des de la seva introducció.La base d'aquesta deducció en aquesta modalitat està constituïda per la valoració efectuada per la Junta de qualificació, valoració i exportació de béns del patrimoni històric espanyol.
  • Conservació, reparació, restauració, difusió i exposició dels béns de la seva propietat que estiguin declarats d'interès cultural conforme a la normativa del Patrimoni Històric de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
  • Rehabilitació d'edificis, el manteniment i reparació de les seves teulades i façanes, així com la millora d'infraestructures de la seva propietat, situats en l'entorn que sigui objecte de protecció de les ciutats espanyoles o dels conjunts arquitectònics, arqueològics, naturals o paisatgístics i dels béns declarats Patrimoni Mundial per la Unesco situats a Espanya.

    La relació de ciutats, conjunts i béns declarats Patrimoni Mundial per la Unesco es contenen a l'Annex de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24).

Requisits addicionals

  • Adquisició de béns del Patrimoni Històric Espanyol.És precís que els mateixos romanguin al territori espanyol i dins del patrimoni del titular durant almenys quatre anys.
  • Inversions o despeses en Béns d'Interès Cultural.L'aplicació de la deducció està condicionada al compliment de les exigències establertes en la normativa del Patrimoni Històric Espanyol de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en particular respecte dels deures de visita i exposició pública dels esmentats béns.

Límits aplicables

La base de la deducció per actuacions per a la protecció del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial no podrà superar el 10 per 100 de la base liquidable de l'exercici.

La base liquidable de l'exercici està constituïda per la suma de les caselles [0505] y [0510] de la declaració.

Atenció: l'import de la deducció per Inversions i despeses per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns situats a Espanya declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO es consignarà a la casella [0726] de l'annex A.2) de la declaració.