Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Comprovació de la situació patrimonial:base efectiva d'inversió deduïble

Normativa:Art. 70.1 Llei IRPF, redacció a 31-12-2012

Sense perjudici de l'existència de bases màximes de deducció per als diferents conceptes d'inversions en els termes anteriorment comentats, el gaudi efectiu de la deducció per inversió en habitatge habitual està condicionat que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedeixi del valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix almenys en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

La comprovació de la situació patrimonial té per objectiu assegurar que les inversions en habitatge habitual i en empreses de nova o recent creació amb dret a deducció es realitzen amb la renda generada en el període, evitant que s'efectuïn deduccions respecte de quantitats que corresponguin a rendes generades en períodes anteriors.

La comparació del patrimoni al final i al començament del període impositiu s'efectuarà en funció del valor d'adquisició de la totalitat dels béns i drets que integren el patrimoni del contribuent, incloent els exempts en l'Impost sobre el Patrimoni, sense que es computin, per tant, les variacions de valor experimentades durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix continuïn formant parteix del patrimoni del contribuent.

Malgrat l'anterior, en el cas de rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual, les inversions realitzades a l'exercici es valoraran en el patrimoni final de forma independent de l'habitatge.

De forma anàloga, en el cas d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raons de discapacitat, s'ha d'incloure en la valoració del patrimoni final del període impositiu les quantitats satisfetes per sufragar aquestes obres, tant en el supòsit que aquestes últimes tinguin la consideració d'inversió (les realitzades sobre l'habitatge habitual del contribuent) com de despeses (les realitzades sobre l'habitatge arrendat o sotsarrendat pel contribuent).

En el supòsit que l'augment del patrimoni a l'acabament del període impositiu fos inferior a la quantitat invertida o a l'import de les obres i instal·lacions d'adequació realitzades per raons de discapacitat, sense computar dins d'aquestes els interessos i altres despeses de finançament, només es podrà efectuar la deducció per inversió en habitatge o per obres i instal·lacions d'adequació de la mateixa sobre la quantia en què hagi augmentat el patrimoni del contribuent, incrementada en els interessos i altres despeses de finançament satisfetes.

Exemple

Senyor A.G.E., va adquirir el 30-11-2003 el seu habitatge habitual per un preu total de 150.000 euros.Aquest habitatge es va finançar en part amb un préstec hipotecari per import de 120.000 euros.

A l'exercici 2020, Senyor A.G.E. ha invertit en el seu habitatge habitual 9.000 euros dels quals 1.000 euros corresponen a interessos del préstec i la resta a amortització del principal.

El patrimoni del contribuent, a 01-01-2020, estava format per l'habitatge;participacions en un fons d'inversió valorades en 55.200 euros;un compte bancari de 5.700 euros i un automòbil adquirit el 2018 per un import de 25.242 euros i la valoració actual del qual s'estima en 21.035 euros.L'import del préstec pendent a l'esmentada data era de 95.000 euros.

El patrimoni, a 31-12-2020, està constituït per l'habitatge, els fons d'inversió el valor liquidatiu dels quals a l'esmentada data ascendeix a 52.200 euros;3.000 euros en el compte bancari i l'automòbil el valor del qual, a l'esmentada data, s'estima en 15.625 euros.

El 2020 obté rendiments de treball per import 54.000 euros.

Determinar si compleix l'exigència d'increment comprovat en el patrimoni en la quantia de la inversió.

Solució:

a. Patrimoni final (31-12-2020) = 66.000

  • Habitatge (150.000,00 – 87.000,00) = 63.000
  • Compte bancari:=3.000

b. Patrimoni inicial (01-01-2020) = 60.700

  • Habitatge (150.000,00 – 95.000,00) = 55.000
  • Compte bancari = 5.700

Augment de patrimoni = 5.300

Inversió realitzada el 2020 = 9.000

Base efectiva d'inversió deduïble (augment de patrimoni sense computar interessos i altres despeses de finançament) =5.300

Nota a l'exemple:

A la base efectiva d'inversió deduïble (5.300 euros) ha d'addicionar-se els interessos del préstec (1.000 euros) i el resultat (6.300 euros) serà l'import de la base de deducció que correspon al contribuent a l'exercici 2020.

Així mateix, indicar que en la solució de l'exemple no es té en compte l'automòbil ni els fons d'inversió, ja que els mateixos continuen formant part del patrimoni del contribuent al final de període impositiu.