Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Concepte d'habitatge habitual

Normativa:Arts.68.1 3r i 4t f) Llei IRPF, redacció a 31-12-2012;54 i 55.2 Reglament, redacció a 31-12-2012

S'entén per habitatge habitual, a efectes d'aquesta deducció, l'edificació que compleixi els següents requisits:

1.Que constitueixi la residència del contribuent durant un termini continuat de, almenys, tres anys.

No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir el caràcter d'habitual quan, malgrat no haver transcorregut els tres anys indicats, es produeixi la mort del contribuent o es presentin altres circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili, tals com celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera ocupació, canvi de feina, o altres circumstàncies anàlogues justificades.

S'entendrà igualment com a circumstància que necessàriament exigeix el canvi d'habitatge el fet que l'anterior resulti inadequada com a conseqüència de la discapacitat del mateix contribuent o del seu cònjuge o un parent, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau, inclusivament que convisqui amb ell.

El termini de tres anys ho és als efectes de qualificar l'habitatge com a habitual, sense que sigui precís que hagi transcorregut l'esmentat termini per començar a practicar la deducció que correspongui en els termes que més endavant es comenten.No obstant això, si una vegada habitada l'habitatge s'incomplís el termini de residència de tres anys, sí que caldria reintegrar les deduccions practicades, tret que es presenti algun dels supòsits anteriorment esmentats.

Atenció: a efectes dels beneficis fiscals relacionats amb l'habitatge habitual, en els supòsits d'adquisició de la propietat a favor d'indivís, si l'obligat tributari hagués residit ininterrompudament a l'habitatge des de la seva adquisició, per al còmput del termini de tres anys per determinar si l'immoble té o no la consideració d'habitatge habitual, ha d'estar-se a la data que es va produir l'adquisició de la quota indivisa, sense tenir a aquests efectes transcendència la data en què es va adquirir la quota restant fins a completar el 100 per 100 del domini de la cosa comuna.Vegeu sobre això la Resolució del TEAC de 10 de setembre de 2015, en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri.

2.Que el contribuent l'habiti de manera efectiva i amb caràcter permanent, en un termini no superior a dotze mesos, comptats des de la data d'adquisició o d'acabament de les obres.

No obstant això, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual, malgrat no produir-se l'ocupació en el termini de dotze mesos, en els següents supòsits:

 • Quan es produeixi la mort del contribuent o es presenti alguna altra de les circumstàncies esmentades en el número 1r anterior (celebració del matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, etc.)que impedeixin l'ocupació de l'habitatge.
 • Quan l'habitatge resulti inadequat per raó de la discapacitat patida pel contribuent, pel seu cònjuge o parents, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau, inclusivament que convisquin amb ell.
 • Quan el contribuent gaudeixi d'habitatge habitual per raó de càrrec o ocupació i l'habitatge adquirit no sigui objecte d'utilització.En aquest supòsit, el termini de dotze mesos començarà a explicar-se a partir de la data del cessament en el corresponent càrrec o ocupació.

Quan es produeixi alguna de les circumstàncies assenyalades en aquest número o en l'anterior, determinants del canvi de domicili o que impedeixin l'ocupació de l'habitatge, la deducció es practicarà fins al moment en què es produeixin les esmentades circumstàncies.Per excepció, quan el contribuent gaudeixi d'habitatge habitual per raó de càrrec o ocupació, podrà continuar practicant-se deduccions per aquest concepte mentre es mantingui l'esmentada circumstància i l'habitatge no sigui objecte d'utilització.

3.Conceptes que es consideren habitatge habitual, a efectes de la deducció:

 • Els annexos o qualsevol altre element que no constitueixi l'habitatge pròpiament dit, tals com jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives, sempre que s'adquireixin conjuntament amb l'habitatge.
 • Les places de garatge adquirides conjuntament amb aquesta, amb el màxim de dos.A efectes de la deducció, s'entenen adquirides amb l'habitatge les places de garatge que compleixin els següents requisits:

  1. Que es trobin al mateix edifici o complex immobiliari i es lliurin en el mateix moment.
  2. Que la seva transmissió s'efectuï en el mateix acte, encara que ho sigui en diferent document.
  3. Que siguin utilitzades o siguin en disposició d'utilitzar-se per l'adquirent, és a dir, que el seu ús no estigui cedit a tercers.